Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 7 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

1. Sách giáo khoa Lịch sử lớp 7

2. Trả lời câu hỏi sgk Lịch sử lớp 7

Phần một

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1 – Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 3 – Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Bài 4 – Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5 – Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6 – Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7 – Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần hai

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Bài 8 – Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII)

Bài 10 – Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11 – Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 12 – Đời sống kinh tế, văn hoá

Chương III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

Bài 13 – Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14 – Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 15 – Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 16 – Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17 – Ôn tập chương II và chương III

Chương IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bài 18 – Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 19 – Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Bài 20 – Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)

Bài 21 – Ôn tập chương IV

Chương V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 22 – Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 23 – Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24 – Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25 – Phong trào Tây Sơn

Bài 26 – Quang Trung xây dựng đất nước

Chương VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bài 27 – Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28 – Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29 – Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30 – Tổng kết


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com