Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài tập thực hành của các câu hỏi, bài tập, bài thực hành có trong sách giáo khoa tin học 11. Nội dung bài giải bài tập sgk tin học lớp 11 bao gồm đầy đủ đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành để giúp các em học sinh học tốt môn tin học lớp 11. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Tin học 11

II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Tin Học 11

Chương I. Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Chương II. Chương trình đơn giản

Bài 3. Cấu trúc chương trình
Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Bài 5. Khai báo biến
Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Bài tập và thực hành 1

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
Bài 10. Cấu trúc lặp

Bài tập và thực hành 2

Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bài 11. Kiểu mảng

Bài tập và thực hành 3

Bài tập và thực hành 4

Bài 12. Kiểu xâu

Bài tập và thực hành 5

Bài 13. Kiểu bản ghi

Chương V. Tệp và thao tác với tệp

Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
Bài 15. Thao tác với tệp
Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp

Chương VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Bài 17. Chương trình con và phân loại
Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Bài tập và thực hành 6

Bài tập và thực hành 7

Bài 19. Thư viện chương trình con chuẩn

Bài tập và thực hành 8


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk tin học lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com