Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài tập thực hành của các câu hỏi, bài tập, bài thực hành có trong sách giáo khoa tin học lớp 11. Nội dung bài giải bài tập sgk tin học lớp 11 bao gồm đầy đủ đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành để giúp các em học sinh học tốt môn tin học lớp 11. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk tin học lớp 11
Giải bài tập sgk tin học lớp 11

Chương I. Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

 • Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Chương II. Chương trình đơn giản

 • Bài 3: Cấu trúc chương trình
 • Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
 • Bài 5: Khai báo biến – Giải bài tập sgk tin học lớp 11
 • Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
 • Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
 • Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
 • Bài tập và thực hành 1

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Bài 10: Cấu trúc lặp
 • Bài tập và thực hành 2

Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • Bài 11: Kiểu mảng
 • Bài tập và thực hành 3
 • Bài tập và thực hành 4
 • Bài 12: Kiểu xâu
 • Bài tập và thực hành 5
 • Bài 13: Kiểu bản ghi
 • Tóm tắt chương IV

Chương V. Tệp và thao tác với tệp

 • Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
 • Bài 15: Thao tác với tệp
 • Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
 • Tóm tắt chương V

Chương VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

 • Bài tập và thực hành 6
 • Bài tập và thực hành 7
 • Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
 • Bài tập và thực hành 8
 • Tóm tắt chương VI
 • Bài 17: Chương trình con và phân loại
 • Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk tin học lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com