Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 2. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 2. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Ôn tập các số đến 100 3
Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) 4
Số hạng – Tổng 5
Luyện tập 6
Đề-xi-mét 7
Luyện tập 8
Số bị trừ – Số trừ – Hiệu 9
Luyện tập 10
Luyện tập chung 10
Luyện tập chung 11

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Phép cộng có tổng bằng 10 12
26 + 4 ; 36 + 24 13
Luyện tập 14
9 cộng với một số: 9 + 5 15
29 + 5 16
49 + 25 17
Luyện tập 18
8 cộng với một số: 8 + 5 19
28 + 5 20
38 + 25 21
Luyện tập 22
Hình chữ nhật – Hình tứ giác 23
Bài toán về nhiều hơn 24
Luyện tập 25
7 cộng với một số: 7 + 5 26
47 + 5 27
47 + 25 28
Luyện tập 29
Bài toán về ít hơn 30
Luyện tập 31
Ki-lô-gam 32
Luyện tập 33
6 cộng với một số: 6 + 5 34
26 + 5 35
36 + 15 36
Luyện tập 37
Bảng cộng 38
Luyện tập 39
Phép cộng có tổng bằng 100 40
Lít 41
Luyện tập 43
Luyện tập chung 44

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Tìm một số hạng trong một tổng 45
Luyện tập 46
Số tròn chục trừ đi một số 47
11 trừ đi một số: 11 – 5 48
31 – 5 49
51 – 15 50
Luyện tập 51
12 trừ đi một số: 12 – 8 52
32 – 8 53
52 – 28 54
Luyện tập 55
Tìm số bị trừ 56
13 trừ đi một số: 13 – 5 57
33 – 5 58
53 – 15 59
Luyện tập 60
14 trừ đi một số: 14 – 8 61
34 – 8 62
54 – 18 63
Luyện tập 64
15, 16, 17, 18 trừ đi một số 65
55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9 66
65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 67
Luyện tập 68
Bảng trừ 69
Luyện tập 70
100 trừ đi một số 71
Tìm số trừ 72
Đường thẳng 73
Luyện tập 74
Luyện tập chung 75
Ngày, giờ 76
Thực hành xem đồng hồ 78
Ngày, tháng 79
Thực hành xem lịch 80
Luyện tập chung 81

4. ÔN TẬP

Ôn tập về phép cộng và phép trừ 82
Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) 83
Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) 84
Ôn tập về hình học 85
Ôn tập về đo lường 86
Ôn tập về giải toán 88
Luyện tập chung 88
Luyện tập chung 89
Luyện tập chung 90

5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Tổng của nhiều số 91
Phép nhân 92
Thừa số – Tích 94
Bảng nhân 2 95
Luyện tập 96
Bảng nhân 3 97
Luyện tập 98
Bảng nhân 4 99
Luyện tập 100
Bảng nhân 5 101
Luyện tập 102
Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc 103
Luyện tập 104
Luyện tập chung 105
Luyện tập chung 106
Phép chia 107
Bảng chia 2 109
Một phần hai 110
Luyện tập 111
Số bị chia – Số chia – Thương 112
Bảng chia 3 113
Một phần ba 114
Luyện tập 115
Tìm một thừa số của phép nhân 116
Luyện tập 117
Bảng chia 4 118
Một phần tư 119
Luyện tập 120
Bảng chia 5 121
Một phần năm 122
Luyện tập 123
Luyện tập chung 124
Giờ, phút 125
Thực hành xem đồng hồ 126
Luyện tập 127
Tìm số bị chia 128
Luyện tập 129
Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác 130
Luyện tập 131
Số 1 trong phép nhân và phép chia 132
Số 0 trong phép nhân và phép chia 133
Luyện tập 134
Luyện tập chung 135
Luyện tập chung 136

6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Đơn vị, chục, trăm, nghìn 137
So sánh các số tròn trăm 139
Các số tròn chục từ 110 đến 200 140
Các số từ 101 đến 110 142
Các số từ 111 đến 200 144
Các số có ba chữ số 146
So sánh các số có ba chữ số 148
Luyện tập 149
Mét 150
Ki-lô-mét 151
Mi-li-mét 153
Luyện tập 154
Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 155
Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 156
Luyện tập 157
Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 158
Luyện tập 159
Luyện tập chung 160
Tiền Việt Nam 162
Luyện tập 164
Luyện tập chung 165
Luyện tập chung 166
Luyện tập chung 167

7. ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 168
Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) 169
Ôn tập về phép cộng và phép trừ 170
Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) 171
Ôn tập về phép nhân và phép chia 172
Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) 173
Ôn tập về đại lượng 174
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 175
Ôn tập về hình học 176
Ôn tập về hình học (tiếp theo) 177
Luyện tập chung 178
Luyện tập chung 180
Luyện tập chung 180
Luyện tập chung 181

Xem thêm:

Chúc các con học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com