Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 4. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 4 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 4. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk toán lớp 4
Giải bài tập sgk toán lớp 4

Chương I. Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4)
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Luyện tập trang 7 SGK Toán lớp 4
 • Các số có sáu chữ số
 • Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 4
 • Hàng và lớp – Toán lớp 4
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu và lớp triệu
 • Luyện tập trang 16, 17 SGK Toán lớp 4
 • Dãy số tự nhiên
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 4
 • Yến, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lương
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập trang 26 SGK Toán lớp 4
 • Tìm số trung bình cộng
 • Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 4
 • Biểu đồ – Giải bài tập sgk toán lớp 4
 • Luyện tập trang 33 đến 36 SGK Toán lớp 4

Chương II. Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1. Phép cộng và phép trừ

 • Phép cộng
 • Phép trừ – Toán lớp 4
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chứa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành vẽ hình vuông
 • Luyện tập chung trang 55, 56 SGK Toán lớp 4

2. Phép nhân

 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,….
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề -xi-mét vuông
 • Mét vuông – Toán lớp 4
 • Nhân một số tự nhiên với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Luyện tập trang 74, 75 SGK Toán lớp 4

3. Phép chia

 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang 78 SGK Toán lớp 4
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chương III.  Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Ki-lô-mét vuông – Toán lớp 4

2. Giới thiệu hình bình hành

 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành

Chương IV. Phân số – Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

1. Phân số

 • Phân số – Toán lớp 4
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Luyện tập trang 122 đến 124 SGK Toán lớp 4

2. Các phép tính với phân số

 • Phép cộng phân số
 • Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán lớp 4
 • Phép trừ phân số
 • Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số
 • Luyện tập trang 136 đến 128 SGK Toán lớp 4

3. Giới thiệu hình thoi

 • Hình thoi – Toán lớp 4
 • Diện tích hình thoi

Chương V. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số

 • Giới thiệu tỉ số – Giải bài tập sgk toán lớp 4
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập trang 148, 149 SGK Toán lớp 4
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập trang 151 đến 153 SGK Toán lớp 4

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

 • Tỉ lệ bản đồ – Toán lớp 4
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Thực hành trang 158, 159 SGK Toán lớp 4

Chương VI: Ôn tập

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập chung trang 176 đến 179 SGK Toán lớp 4

Xem thêm:

Chúc các em học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 4!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com