Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 4. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 4 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 4. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


Chương một: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100 000 3
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) 4
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) 5
Biểu thức có chứa một chữ 6
Luyện tập 7
Các số có sáu chữ số 8
Luyện tập 10
Hàng và lớp 11
So sánh các số có nhiều chữ số 12
Triệu và lớp triệu 13
Triệu và lớp triệu (tiếp theo) 14
Luyện tập 16
Luyện tập 17
Dãy số tự nhiên 19
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân 20
So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên 21
Luyện tập 22
Yến, tạ, tấn 23
Bảng đơn vị đo khối lương 24
Giây, thế kỉ 25
Luyện tập 26
Tìm số trung bình cộng 26
Luyện tập 28
Biểu đồ 28
Biểu đồ (tiếp theo) 30
Luyện tập 33
Luyện tập chung 35
Luyện tập chung 36

Chương hai: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1. Phép cộng và phép trừ

Phép cộng 38
Phép trừ 39
Luyện tập 40
Biểu thức có chứa hai chữ 41
Tính chất giao hoán của phép cộng 42
Biểu thức có chứa ba chữ 43
Tính chất kết hợp của phép cộng 45
Luyện tập 46
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 47
Luyện tập 48
Luyện tập chung 48
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 49
Hai đường thẳng vuông góc 50
Hai đường thẳng song song 51
Vẽ hai đường thẳng vuông góc 52
Vẽ hai đường thẳng song song 53
Thực hành vẽ hình chữ nhật 54
Thực hành vẽ hình vuông 55
Luyện tập 55
Luyện tập chung 56

2. Phép nhân

Nhân với số có một chữ số 57
Tính chất giao hoán của phép nhân 58
Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,… 59
Tính chất kết hợp của phép nhân 60
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 61
Đề-xi-mét vuông 62
Mét vuông 64
Nhân một số tự nhiên với một tổng 66
Nhân một số với một hiệu 67
Luyện tập 68
Nhân với số có hai chữ số 69
Luyện tập 69
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 70
Nhân với số có ba chữ số 72
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) 73
Luyện tập 74
Luyện tập chung 75

3. Phép chia

Chia một tổng cho một số 76
Chia cho số có một chữ số 77
Luyện tập 78
Chia một số cho một tích 78
Chia một tích cho một số 79
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 80
Chia cho số có hai chữ số 81
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 82
Luyện tập 83
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 83
Luyện tập 84
Thương có chữ số 0 85
Chia cho số có ba chữ số 86
Luyện tập 87
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) 87
Luyện tập 89
Luyện tập chung 90
Luyện tập chung 91

Chương ba: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Dấu hiệu chia hết cho 2 94
Dấu hiệu chia hết cho 5 95
Luyện tập 96
Dấu hiệu chia hết cho 9 97
Dấu hiệu chia hết cho 3 97
Luyện tập 98
Luyện tập chung 99
Ki-lô-mét vuông 99
Luyện tập 100

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành 102
Diện tích hình bình hành 103
Luyện tập 104

Chương bốn: Phân số – Các phép tính với phân số. Giới thiệu Hình thoi

1. Phân số

Phân số 106
Phân số và phép chia số tự nhiên 108
Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) 109
Luyện tập 110
Phân số bằng nhau 111
Rút gọn phân số 112
Luyện tập 114
Quy đồng mẫu số các phân số 115
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) 116
Luyện tập 117
Luyện tập chung 118
So sánh hai phân số cùng mẫu số 119
Luyện tập 120
So sánh hai phân số khác mẫu số 121
Luyện tập 122
Luyện tập chung 123
Luyện tập chung 123
Luyện tập chung 124

2. Các phép tính với phân số

Phép cộng phân số 126
Phép cộng phân số (tiếp theo) 127
Luyện tập 128
Luyện tập 128
Phép trừ phân số 129
Phép trừ phân số (tiếp theo) 130
Luyện tập 131
Luyện tập chung 131
Phép nhân phân số 132
Luyện tập 133
Luyện tập 134
Tìm phân số của một số 135
Phép chia phân số 135
Luyện tập 136
Luyện tập 137
Luyện tập chung 137
Luyện tập chung 138
Luyện tập chung 138
Luyện tập chung 139

3. Giới thiệu hình thoi

Hình thoi 140
Diện tích hình thoi 141
Luyện tập 143
Luyện tập chung 144

Chương năm: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số

Giới thiệu tỉ số 146
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 147
Luyện tập 148
Luyện tập 149
Luyện tập chung 149
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 150
Luyện tập 151
Luyện tập 151
Luyện tập chung 152
Luyện tập chung 153

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Tỉ lệ bản đồ 154
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ 156
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) 157
Thực hành 158
Thực hành (tiếp theo) 159

Chương sáu: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên 160
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) 161
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) 161
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên 162
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) 163
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) 164
Ôn tập về biểu đồ 164
Ôn tập về phân số 166
Ôn tập về các phép tính với phân số 167
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) 168
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) 169
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) 170
Ôn tập về đại lượng 170
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 171
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) 172
Ôn tập về hình học 173
Ôn tập về hình học (tiếp theo) 174
Ôn tập về tìm số trung bình cộng 175
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 175
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó 176
Luyện tập chung 176
Luyện tập chung 177
Luyện tập chung 178
Luyện tập chung 179

Xem thêm:

Chúc các em học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 4!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com