Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu, sách giáo khoa Vật lí 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8
Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8

Lý thuyết

I. Nhiên liệu

Than, củi, dầu, khí đốt, … là các nhiên liệu.

II. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

Đại lượng vật lí cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

Kí hiệu: \(q\)

Đơn vị: J/kg.

III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn m kg nhiên liệu được tính theo công thức: \(Q = q.m\)

Trong đó:

Q: nhiệt lượng toả ra (J)

q: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/Kg)

m: khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (Kg)

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8

Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

Trả lời:

Năng suất toả nhiệt của của than bùn: 14.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của khí đốt: 44.106 (J/kg)

⇒ Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt gấp 3,14 lần năng suất toả nhiệt của than bùn.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Bài giải:

Năng suất toả nhiệt của củi khô: q1 = 10.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của than đá: q2 = 27.106 (J/kg)

Năng suất toả nhiệt của dầu hoả: q = 44.106 (J/kg)

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:

Q1 = q1.m1 = 10.106.15 = 150.106 (J)

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn 15kg than đá là:

Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 405.106 (J)

Khối lượng dầu hoả cần đốt cháy để thu được nhiệt lượng Q1 là:

\(m = {{{Q_1}} \over q} = {{{{150.10}^6}} \over {{{44.10}^6}}} \approx 3,41kg\)

Khối lượng dầu hoả cần đốt cháy để thu được nhiệt lượng Q2 là:

\(m = {{{Q_2}} \over q} = {{{{405.10}^6}} \over {{{44.10}^6}}} \approx 9,2kg\)


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 26 trang 92 sgk Vật lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com