Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng, sách giáo khoa Vật lí 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8

Lý thuyết

1. Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?

Nhiệt lượng của một vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây:

– Khối lượng của vật.

– Độ tăng nhiệt của vật.

– Chất cấu tạo nên vật.

1. Quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để vật cần nóng lên và khối lượng của vật

Nhiệt lượng thu vào để làm nóng vật lên phụ thuộc vào khối lượng. Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng thu vào của vật càng lớn.

2. Quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để làm nóng vật lên và độ tăng nhiệt độ

Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

3. Quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để làm nóng vật lên với chất làm vật

Nhiệt lượng thu vào để vật nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật.

II. Công thức tính nhiệt lượng

– Công thức tính nhiệt lượng thu vào: \(Q = m.c.∆t\)

Trong đó:

Q là nhiệt lượng (J),

m là khối lượng của vật (kg),

∆t là độ tăng nhiệt của vật (0C hoặc K),

c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

– Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 24 trang 84 sgk Vật lí 8

Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, người ta có thể làm thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. Dùng đèn cồn lần lượt đun 2 khối lượng nước khác nhau, 50 và 100 g, đựng trong 2 cốc thủy tinh giống nhau, để nước ở trong các cốc đều nóng lên thêm 20oC. Tiến hành thí nghiệm và kết quả thu được ghi ở bảng 24.1:

Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai cột cuối bảng. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền cho nước tỷ lệ với thời gian đun.

Trả lời:

– Yếu tố ở hai cốc được giữ giống nhau là : Độ tăng nhiệt độ và chất (nước). Yếu tố được thay đổi là : Khối lượng.

– Làm như vậy để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

– Bảng 24.1:


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 24 trang 84 sgk Vật lí 8

Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?

Trả lời:

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng cần cung cấp càng lớn.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 24 trang 84 sgk Vật lí 8

Trong thí nghiệm này cần phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Trả lời:

Cần phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vây, hai cốc phải đựng cùng một lượng nước giống nhau.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 24 trang 84 sgk Vật lí 8

Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?

Trả lời:

Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 24 trang 85 sgk Vật lí 8

Từ thí nghiệm trên, có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?

Trả lời:

Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 24 trang 85 sgk Vật lí 8

Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?

Trả lời:

Bảng 24.3:

– Trong thí nghiệm này, khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi.

– Chất làm vật thay đổi.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 24 trang 85 sgk Vật lí 8

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?

Trả lời:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 24 trang 86 sgk Vật lí 8

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào?

Trả lời:

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 24 trang 86 sgk Vật lí 8

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC.

Trả lời:

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C là:

\(Q = m.c\left( {{t_2}\;-{\rm{ }}{t_1}} \right) = 5.380\left( {50 – 20} \right) \)

\(= 57000\left( J \right) = 57\left( {kJ} \right)\)


10. Trả lời câu hỏi C10 Bài 24 trang 86 sgk Vật lí 8

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Hai lít nước có khối lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100oC.

Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J

Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oC là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

Q = Q1 + Q2 = 630000 + 33000 = 663000J = 663 kJ.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 24 trang 84 85 86 sgk Vật lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com