Giải Unit 4 – Worksheet trang 141 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Worksheet trang 141 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family

Worksheet trang 141 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 141 Tiếng Anh 6 CD

Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B).

(Viết. Các thành viên trong gia đình sau đây là đàn ông (F), con gái (M) hoặc là cả hai (B))

Trả lời:

a. father – M b  mother- F c. grandparents – B
e. son – M d. sister – F h. chidren – B
g. brother – M f. aunty – F i. cousin – B
j. uncle – M k. niece – F
m. nephew – M l. daughter – F

Giải bài 2 trang 141 Tiếng Anh 6 CD

Complete Carl’s family tree with the words in box ( Hoàn thành sơ đồ gia đình của Carl với các từ trong bảng)

Trả lời:

a. Grandfather b. Dad c. aunty d. sister e. brother f. cousin

Giải bài 3 trang 141 Tiếng Anh 6 CD

Look at the family tree in Activity 2. Answer the questions in complete sentences.

(Nhìn vào sơ đồ gia đình ở bài tập 2. Trả lời với một câu hoàn chỉnh)

Trả lời:

a. Yes, he has.

b. Carl has one cousin.

c. He has 2 uncles.

d. No, he doesn’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Carl có anh trai không? Có, anh ấy có.

2. Carl có bao nhiêu anh chị em họ? Carl có một người người anh họ.

3. Carl có bao nhiêu chú? Anh ấy có 2 chú.

4. Anh họ của Carl có con không? Không, anh ấy không có.


Giải bài 4 trang 141 Tiếng Anh 6 CD

Write about your family.

(Viết về gia đình của bạn)

Example: I have two sisters and a brother. I don’t have any aunts, but I have an uncle.

(Ví dụ: Tớ có hai chị gái và một anh trai.Tớ không có dì nhưng tớ có một người chú.)

Trả lời:

I have two younger sisters and a younger brother. I don’t have any uncle but I have one aunt.

(Tớ có hai người em gái và một người em trai. Tớ không có cậu nhưng tớ có một người dì.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Video trang 47 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Extra Practice Worksheet trang 154 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Worksheet trang 141 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com