Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập địa lí 10 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập – Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Bài mở đầu: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

CHƯƠNG 1. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

Bài 1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 2. Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống
Bài 3. Một số ứng dụng của GPS và bản đồ trong đời sống

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT

Bài 4. Trái đất, thuyết kiến tạo mảng
Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

CHƯƠNG 3. THẠCH QUYỂN

Bài 6. Thạch quyển, nội lực
Bài 7. Ngoại lực

CHƯƠNG 4. KHÍ QUYỂN

Bài 8. Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 9. Khí áp và gió
Bài 10. Mưa
Bài 11. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

CHƯƠNG 5. THỦY QUYỂN

Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa
Bài 13. Nước biển và đại dương

CHƯƠNG 6. SINH QUYỂN

Bài 14. Đất
Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 16. Thực hành: Phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất

CHƯƠNG 7. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ

Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

CHƯƠNG 8. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 19. Dân số và sự phát triển dân số thế giới
Bài 20. Cơ cấu dân số
Bài 21. Phân bố dân cư và đô thị hóa
Bài 22. Thực hành: Phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

CHƯƠNG 9. NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bài 23. Nguồn lực phát triển kinh tế
Bài 24. Cơ cấu nền kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

CHƯƠNG 10. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

Bài 25. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Bài 26. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Bài 27. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp
Bài 28. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Bài 29. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 30. Địa lí các ngành nông nghiệp
Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển công nghiệp
Bài 32. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới
Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đên sự phát triển, phân bố dịch vụ
Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải
Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông
Bài 36. Địa lí ngành thương mại
Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính – ngân hàng
Bài 38. Thực hành tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch

CHƯƠNG 11. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com