Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk lịch sử lớp 9 bao gồm đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập có trong sách giáo khoa lịch sử lớp 9, để giúp các em học tốt môn lịch sử. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sách giáo khoa Lịch Sử 9


II. Trả lời câu hỏi sgk Lịch Sử 9

Phần một

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 DẾN NAY

Chương I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ-LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Bài 4. Các nước châu Á
Bài 5. Các nước Đông Nam Á
Bài 6. Các nước châu Phi
Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh

Chương III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 8. Nước Mĩ
Bài 9. Nhật Bản
Bài 10. Các nước Tây Âu

Chương IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật
Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Phần hai

LỊCH SỬ VIỆT NĂM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

Chương I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Chương II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1939

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Chương III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Chương V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953)
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954)

Chương VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954 – 1965)
Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Chương VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975
Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985)
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com