Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn kinh tế pháp luật 10 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 – Cánh Diều

GIÁO DỤC KINH TẾ

CHỦ ĐỀ 1. NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ

Bài 1. Các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội
Bài 2. Các chủ thể của nền kinh tế

CHỦ ĐỀ 2. THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Bài 3. Thị trường
Bài 4. Cơ chế thị trường

CHỦ ĐỀ 3. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ

Bài 5. Ngân sách nhà nước
Bài 6. Thuế

CHỦ ĐỀ 4. SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Bài 7. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

CHỦ ĐỀ 5. TÍN DỤNG VÀ CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG

Bài 8. Tín dụng
Bài 9. Dịch vụ tín dụng

CHỦ ĐỀ 6. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Bài 10. Lập kế hoạch tài chính cá nhân

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CHỦ ĐỀ 7. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài 11. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 12. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 13. Chính quyền địa phương

CHỦ ĐỀ 8. HIẾN PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài 14. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 15. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị
Bài 16. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 17. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
Bài 18. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bộ máy nhà nước

CHỦ ĐỀ 9. PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài 19. Pháp luật trong đời sống xã hội
Bài 20. Hệ thống pháp luật Việt Nam
Bài 21. Thực hiện pháp luật

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com