Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 11 – Explore New Worlds bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 11 explore english bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 11 – Explore New Worlds

CONTENTS

Unit 1

Food for life

A GOAL Contrast General and Current Actions

B GOAL Discribe Regional Foods

C GOAL Discribe Favorite Dishes

D GOAL Discuss Diet Trends

E GOAL Give Details to Support Your Ideas

Grammar Reference

Unit 2

Express Yourself

A GOAL Talk about Yourself

B GOAL Make Small Talk with New People

C GOAL Start a Conversation

D GOAL Discuss Endangered Languages

E GOAL Give Examples

Grammar Reference

Unit 3

Cities

A GOAL Make Predictions about Your City or Town

B GOAL Explain What Makes a Good Neighborhood

C GOAL Discuss the Reasons for Moving to the City

D GOAL Evaluate Solutions to a Problem

E GOAL Explain What Makes a Good City

Grammar Reference

Unit 4

The Body

A GOAL Discuss Ways to Stay Healthy

B GOAL Talk about Healthy Habits

C GOAL Suggest Helpful Natural Remedies

D GOAL Describe the Benefits of a Positive Attitude

E GOAL Explain an Idea Using Details

Grammar Reference

Unit 5

Challenges

A GOAL Talking about Facing Challenges

B GOAL Describe Past Accomplishments

C GOAL Use Too and Enough to Talk about Abilities

D GOAL Discuss Steps Toward a Goal

E GOAL Describe a Personal Challenge

Grammar Reference

Unit 6

Transitions

A GOAL Talk about Different Stages in Your Life

B GOAL Talk about the Best Age to Do Something

C GOAL Ask Questions to Get More Information

D GOAL Discuss Changes Caused by Technology

E GOAL Describe an Important Transition in Your Life

Grammar Reference

Unit 7

Things that Matter

A GOAL Discuss Spending Habits

B GOAL Talk about Needs and Wants

C GOAL Discuss What Makes People’s Lives Better

D GOAL Talk about Different Lifestyles

E GOAL Set Priorities

Grammar Reference

Unit 8

Conversation

A GOAL Talk about Consequences

B GOAL Discuss Ways to Solve Future Problems

C GOAL Describe a Situation

D GOAL Discuss Conversation Projects

E GOAL Explain a Conversation Issue

Grammar Reference

Unit 9

Life Now and in the Past

A GOAL Discuss Life in the Past

B GOAL Contrast Different Ways of Life

C GOAL Talk about How Things Were Done in the Past

D GOAL Discuss Historical Facts

E GOAL Describe a Historical Wonder

Grammar Reference

Unit 10

Travel

A GOAL Talk about Organizing a Trip

B GOAL Talk about Different Kinds of Vacations

C GOAL Use English at the Airport

D GOAL Discuss Travel

E GOAL Describe a Cultural Event

Grammar Reference

Unit 11

Careers

A GOAL Discuss Career Choices

B GOAL Ask and answer Job-Related Questions

C GOAL Talk about Career Planning

D GOAL Discuss Gender Equality in Careers

E GOAL Get and Give Advice about Jobs and Careers

Grammar Reference

Unit 12

Celebrations

A GOAL Describe a Celebration

B GOAL Compare Holidays in Different Countries

C GOAL Express Congratulations and Good Wishes

D GOAL Talk about Rituals

E GOAL Share Opinions about Holidays

Grammar Reference

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com