Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 6 cánh diều bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Một – Cánh Diều

Chương I. SỐ TỰ NHIÊN

§1. Tập hợp
§2. Tập hợp các số tự nhiên
§3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
§4. Phép nhân, phép chia với các số tự nhiên
§5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
§6. Thứ tự thực hiện các phép tính
§7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
§8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
§9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
§10. Số nguyên tố. Hợp số
§11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
§12. Ước chung và ước chung lớn nhất
§13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất
Bài tập cuối chương I

Chương II. SỐ NGUYÊN

§1. Số nguyên âm
§2. Tập hợp các số nguyên
§3. Phép cộng các số nguyên
§4. Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc
§5. Phép nhân các số nguyên
§6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

Chương III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều
§2. Hình chữ nhật. Hình thoi
§3. Hình bình hành
§4. Hình thang cân
§5. Hình có trục đối xứng
§6. Hình có tâm đối xứng
§7. Đối xứng trong thực tiễn
Bài tập cuối chương III

THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA


II. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Hai – Cánh Diều

Chương IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

§1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
§2. Biểu đồ cột kép
§3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
§4. Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản
Bài tập cuối chương IV

Chương V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

§1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên
§2. So sánh các phân số. Hỗn số dương
§3. Phép cộng, phép trừ phân số
§4. Phép nhân, phép chia phân số
§5. Số thập phân
§6. Phép cộng, phép trừ số thập phân
§7. Phép nhân, phép chia số thập phân
§8. Ước lượng và làm tròn số
§9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm
§10. Hai bài toán về phân số
Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)

Chương VI. HÌNH HỌC PHẲNG

§1. Điểm. Đường thẳng
§2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
§3. Đoạn thẳng
§4. Tia
§5. Góc
Bài tập cuối chương VI

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp các vị trí thẳng hàng

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com