Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 11 cánh diều bao gồm Phần Mở đầu, Hoạt động khám phá, Luyện tập – Vận dụng và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 11 tập Một – Cánh Diều

 

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

§1. Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác
§2. Các phép biến đổi lượng giác
§3. Hàm số lượng giác và đồ thị
§4. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

§1. Dãy số
§2. Cấp số cộng
§3. Cấp số nhân
Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

§1. Giới hạn của dãy số
§2. Giới hạn của hàm số
§3. Hàm số liên tục
Bài tập cuối chương III

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Một số hình thức đầu tư tài chính

CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

§1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
§2. Hai đường thẳng song song trong không gian
§3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
§4. Hai mặt phẳng song song
§5. Hình lăng trụ và hình hộp
§6. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Bài tập cuối chương IV

II. Giải bài tập sgk Toán 11 tập Hai – Cánh Diều

 

CHƯƠNG V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

§1. Các số đặc trưng xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm
§2. Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc tính xác suất
Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Dung tích phổi

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

§1. Phép tính lũy thừa với số mũ thực
§2. Phép tính lôgarit
§3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
§4. Phương trình mũ, bất phương trình mũ và lôgarit
Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM

§1. Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm
§2. Các quy tắc tính đạo hàm
§3. Đạo hàm cấp hai
Bài tập cuối chương VII

 CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU SONG SONG

§1. Hai đường thẳng vuông góc
§2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
§3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện
§4. Hai mặt phẳng vuông góc
§5. Khoảng cách
§6. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối
Bài tập cuối chương VIII

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com