Giải Unit 4 – Video trang 47 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Video trang 47 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family!

Video trang 47 Tiếng Anh 6 Explore English

Mega Family

(Đại gia đình)

ABOUT THE VIDEO

The Casons talk about life in a big family.

(Về video: Gia đình Casons nói về cuộc sống trong một đại gia đình.)

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Circle the words you think you will hear to describe the Cason’s family.

(Khoanh chọn những từ em nghĩ em sẽ nghe khi mô tả gia đình Cason.)

happy       small        big      fun       unusual

Trả lời:

I think I will hear the words: happy, big and fun.

(Tôi nghĩ tôi sẽ nghe thấy từ “happy, big” và “fun.”)


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 47 Tiếng Anh 6 CD

A. Check your answers to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi Before You Watch.)

Trả lời:

I think I will hear the words: happy, big and fun.

(Tôi nghĩ tôi sẽ nghe thấy từ “happy, big” và “fun.”)


Giải bài B trang 47 Tiếng Anh 6 CD

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T với câu Đúng và F với câu Sai.)

1. Life in a big family is difficult. T F
2. All children in the Cason family go to the same school. T F
3. All the children have their own bedrooms. T F
4. The younger brothers and sisters fight a lot. T F
5. Dave Cason says his family is happy. T F

Trả lời:

1. Life in a big family is difficult.

(Cuộc sống trong một đại gia đình thật khó khăn.)

T
2. All children in the Cason family go to the same school.

(Tất cả trẻ em trong gia đình Cason đều học cùng trường.)

F
3. All the children have their own bedrooms.

(Tất cả trẻ em đều có phòng ngủ riêng.)

F
4. The younger brothers and sisters fight a lot.

(Các em trai và em gái đánh nhau rất nhiều.)

T
5. Dave Cason says his family is happy.

(Dave Cason nói rằng gia đình anh ấy rất hạnh phúc.)

T

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. Do you know any big families? What are they like? Do you want to have a big family?

(Nói với một người bạn. Em có biết một đại gia đình nào không? Họ trông như thế nào?  Gia đình của em có đông đúc không?)

Trả lời:

I know a very big family next to my house. In that family 4 generations (14 people) live under one roof: great grandfather, grandparents, father and mother, their children, brothers and sisters, aunts and uncles, nephew and nieces and cousins. They seem quite happy, but sometimes they argue and the very young kids fight.

I don’t have a big family. In my family there are 4 people: my parents, my elder brother and me.

Hướng dẫn dịch:

Tôi biết một gia đình rất lớn bên cạnh nhà tôi. Trong gia đình đó, 4 thế hệ (14 người) cùng chung sống dưới một mái nhà: ông cố, ông bà nội, bố mẹ, con, anh chị  em ruột, cô, dì, chú, bác, cháu ruột và anh em họ. Họ có vẻ khá vui vẻ, nhưng đôi khi họ tranh cãi và những đứa trẻ còn rất nhỏ đánh nhau.

Tôi không có một gia đình lớn. Trong gia đình tôi có 4 người: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi.


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Writing trang 46 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Worksheet trang 141 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Video trang 47 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com