Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 10 cánh diều bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 10 tập Một – Cánh Diều

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP

§1. Mệnh đề toán học
§2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp
Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

§1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
§2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

§1. Hàm số và đồ thị
§2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
§3. Dấu của tam thức bậc hai
§4. Bất phương trình bậc hai một ẩn
§5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ

§1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°. Định lí cosin và định lí sin trong tam giác
§2. Giải tam giác
§3. Khái niệm vectơ
§4. Tổng và hiệu của hai vectơ
§5. Tích của vectơ với một số
§6. Tích vô hướng của hai vectơ
Bài tập cuối chương IV

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đo góc

II. Giải bài tập sgk Toán 10 tập Hai – Cánh Diều

CHƯƠNG V. ĐẠI SỐ TỔ HỢP

§1. Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây
§2. Hoán vị. Chỉnh hợp
§3. Tổ hợp
§4. Nhị thức Newton
Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

§1. Số gần đúng. Sai số
§2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm
§3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm
§4. Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản
§5. Xác suất của biến cố
Bài tập cuối chương VI

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

§1. Tọa độ của vectơ
§2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
§3. Phương trình đường thẳng
§4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
§5. Phương trình đường tròn
§6. Ba đường conic
Bài tập cuối chương VII

THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com