Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 11. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 11 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 11 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Sinh Học 11


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Sinh Học 11

Phần bốn. SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
Bài 3. Thoát hơi nước
Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
Bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
Bài 8. Quang hợp ở thực vật
Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
Bài 16. Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
Bài 17. Tuần hoàn máu
Bài 18. Hô hấp ở động vật
Bài 19. Hô hấp ở động vật (tiếp theo)
Bài 20. Cân bằng nội môi
Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
Bài 22. Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A – Cảm ứng ở thực vật

Bài 23. Hướng động
Bài 24. Ứng động
Bài 25. Thực hành: Hướng động

B – Cảm ứng ở động vật

Bài 26. Cảm ứng ở động vật
Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
Bài 28. Điện thế nghỉ
Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Bài 30. Truyền tin qua xináp
Bài 31. Tập tính của động vật
Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
Bài 35. Hoocmôn thực vật
Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)
Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A – Sinh sản ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

B – Sinh sản ở động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11

1. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Lê Tuấn Ngọc

2. Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Nguyễn Văn Sang

3. Để Học Tốt Sinh Học 11 – Nguyễn Văn Sang

4. 912 Câu Hỏi Tự Luận Và Trắc Nghiệm Sinh Học 11 – Phan Thị Ngọc Diệp


Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com