Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 6 ctst bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 9. Ước và bội
Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất
Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Bài tập cuối chương 1

Chương 2. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
Bài 4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên
Bài tập cuối chương 2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều
Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
Bài tập cuối chương 3

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Chương 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng
Bài 3. Biểu đồ tranh
Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
Bài tập cuối chương 4

II. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo

 

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 5. PHÂN SỐ

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 3. So sánh phân số
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số
Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số
Bài 6. Giá trị phân số của một số
Bài 7. Hỗn số
Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta
Bài tập cuối chương 5

Chương 6. SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Số thập phân
Bài 2. Các phép tính với số thập phân
Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm
Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm
Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Bài tập cuối chương 6

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 1. Hình có trục đối xứng
Bài 2. Hình có tâm đối xứng
Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Bài tập cuối chương 7

Chương 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 1. Điểm. Đường thẳng
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng
Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng
Bài 6. Góc
Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt
Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Bài tập cuối chương 8

Chương 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện
Bài 2. Xác suất thực nghiệm
Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi
Bài tập cuối chương 9

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com