Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập địa lí 10 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 10 – Cánh Diều

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Bài 2. Sử dụng bản đồ

PHẦN 2: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 1: TRÁI ĐẤT

Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

CHƯƠNG 2: THẠCH QUYỂN

Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

CHƯƠNG 3: KHÍ QUYỂN

Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
Bài 8. Khí áp, gió và mưa
Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

CHƯƠNG 4: THỦY QUYỂN

Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa
Bài 11. Nước biển và đại dương

CHƯƠNG 5: SINH QUYỂN

Bài 12. Đất và sinh quyển
Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới

CHƯƠNG 6: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ

Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới

PHẦN 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

CHƯƠNG 7: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa

CHƯƠNG 8: CÁC NGUỒN LỰC, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế
Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

CHƯƠNG 9: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp
Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và dịch vụ

CHƯƠNG 10: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com