Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 7 – Global Success thuộc bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 7 global success bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 7 – Global Success

CONTENTS

UNIT 1

HOBBIES

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 2

HEALTHY LIVING

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 3

COMMUNITY SERVICE

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

REVIEW 1
UNIT 4

MUSIC AND ARTS

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 5

FOOD AND DRINK

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 6

A VISIT TO A SCHOOL

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

REVIEW 2
UNIT 7

TRAFFIC

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 8

FILMS

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 9

FESTIVAL AROUND THE WORLD

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

REVIEW 3
UNIT 10

ENERGY SOURCES

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 11

TRAVELLING IN THE FUTURE

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 12

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

REVIEW 4

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com