Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Sinh học 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sinh học 10 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Sinh học 10 – Cánh Diều

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC VÀ CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

Chủ đề 1: Giới thiệu khái quát Chương trình môn Sinh học

Bài 1. Giới thiệu chương trình môn sinh học. Sinh học và sự phát triển bền vững
Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Bài 3. Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống
Ôn tập Phần 1

PHẦN 2. SINH HỌC TẾ BÀO

Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào

Bài 4. Khái quát về tế bào

Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào

Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 6. Các phân tử sinh học

Chủ đề 5: Cấu trúc của tế bào

Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
Bài 8. Cấu trúc của tế bào nhân thực

Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Bài 9. Trao đổi chất qua màng sinh chất
Bài 10. Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme
Bài 11. Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào

Chủ đề 7: Thông tin giữa các tế bào, chu kì tết bào và phân bào

Bài 12. Thông tin tế bào
Bài 13. Chu kì tế bào và nguyên phân
Bài 14. Giảm phân
Bài 15. Thực hành làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân, giảm phân ở tế bào thực vật, dộng vật

Chủ đề 8: Công nghệ tế bào

Bài 16. Công nghệ tế bào
Ôn tập Phần 2

PHẦN 3. SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS

Chủ đề 9: Sinh học vi sinh vật

Bài 17. Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
Bài 18. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Bài 19. Quá trình tổng họp phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng
Bài 20. Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật

Chủ đề 10: Virus

Bài 21. Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus
Bài 22. Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus
Ôn tập Phần 3

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com