Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 8 kết nối tri thức bao gồm Phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập củng cố, Vận dụng và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 8 Tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương I. ĐA THỨC

Bài 1. Đơn thức
Bài 2. Đa thức
Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức
Luyện tập chung
Bài 4. Phép nhân đa thức
Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương I

Chương II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu
Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu
Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương
Luyện tập chung
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương II

Chương III. TỨ GIÁC

Bài 10. Tứ giác
Bài 11. Hình thang cân
Luyện tập chung
Bài 12. Hình bình hành
Luyện tập chung
Bài 13. Hình chữ nhật
Bài 14. Hình thoi và hình vuông
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương III

Chương IV. ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác
Bài 16. Đường trung bình của tam giác
Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương IV

Chương V. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu
Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ
Bài 20. Phân tích dữ liệu thống kê dựa vào biểu đồ
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Công thức lãi kép
Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

II. Giải bài tập sgk Toán 8 Tập Hai – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 21. Phân thức đại số
Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số
Luyện tập chung
Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số
Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VI

Chương VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Luyện tập chung
Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số
Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất
Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VII

Chương VIII. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi
Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số
Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất ứng dụng
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương VIII

Chương IX. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng
Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác
Luyện tập chung
Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng
Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông
Bài 37. Hình đồng dạng
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương IX

Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 38. Hình chóp tam giác đều
Bài 39. Hình chóp tứ giác đều
Luyện tập chung
Bài tập cuối chương X

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính
Ứng dụng định lí Thalès, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao, khoảng cách
Thực hành tính toán trên phân thức đại số và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra
Mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên với phần mềm Excel

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com