Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hóa học 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập hóa học 10 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Câu hỏi và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Hóa học 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mở đầu

Chương 1. Cấu tạo nguyên nguyên tử

Bài 1 Thành phần của nguyên tử
Bài 2 Nguyên tố hóa học
Bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử
Bài 4 Ôn tập chương 1

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bài 5 Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 6 Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm
Bài 7 Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì
Bài 8 Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 9 Ôn tập chương 2

Chương 3. Liên kết hóa học

Bài 10 Quy tắc octet
Bài 11 Liên kết ion
Bài 12 Liên kết cộng hóa trị
Bài 13 Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
Bài 14 Ôn tập chương 3

Chương 4. Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 15 Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 16 Ôn tập chương 4

Chương 5. Năng lượng hóa học

Bài 17 Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học
Bài 18 Ôn tập chương 5

Chương 6. Tốc độ phản ứng

Bài 19 Tốc độ phản ứng
Bài 20 Ôn tập chương 6

Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen

Bài 21 Nhóm halogen
Bài 22 Hydrogen halide. Muối halide
Bài 23 Ôn tập chương 7

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com