Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 7 – Explore English thuộc bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 7 explore english bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Writing Worksheet. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 7 – Explore English

Tiếng Anh 7 – Explore English

CONTENTS

Unit 1

What Do You Like to Do?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 2

What Does She Look Like?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 3

I Bought New Shoes!

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 4

What’s the Coldest Place on Earth?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 5

Are Cats Better Pet Than Dogs?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 6

I Really Like Electronic Music!

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Review Game 1
Unit 7

What’s for Dinner?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 8

You Should See a Doctor!

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 9

I Often Play Games after School

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 10

How Do You Get to the Mall?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 11

What Were You Doing?

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Unit 12

We’re Going to Volunteer!

● Preview

● Language Focus

● The Real World

● Pronunciation

● Communication

● Reading

● Comprehension

● Writing

● Video

● Writing Worksheet

Review Game 2

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com