Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn kinh tế pháp luật 11 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỘT: GIÁO DỤC KINH TẾ

CHỦ ĐỀ 1: CẠNH TRANH, CUNG – CẦU TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường

CHỦ ĐỀ 2: LẠM PHÁT, THẤT NGHIỆP

Bài 3: Lạm phát
Bài 4: Thất nghiệp

CHỦ ĐỀ 3: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Bài 5: Thị trường lao động và việc làm

CHỦ ĐỀ 4: Ý TƯỞNG, CƠ HỘI KINH DOANH VÀ CÁC NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI KINH DOANH

Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh

CHỦ ĐỀ 5: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Bài 7: Đạo đức kinh doanh

CHỦ ĐỀ 6: VĂN HÓA TIÊU DÙNG

Bài 8: Văn hóa tiêu dùng

PHẦN HAI: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CHỦ ĐỀ 7: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRƯỚC PHÁP LUẬT

Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
Bài 10: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực
Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

CHỦ ĐỀ 8: MỘT SỐ QUYỀN DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử
Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo
Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

CHỦ ĐỀ 9: MỘT SỐ QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Bài 17: Quyền bất khả xâm phậm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com