Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 10 ctst bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 10 tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

 

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

Chương I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp
Bài tập cuối chương I

Chương II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài tập cuối chương II

Chương III. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Hàm số và đồ thị
Bài 2. Hàm số bậc hai
Bài tập cuối chương III

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°
Bài 2. Định lí cosin và định lí sin
Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế
Bài tập cuối chương IV

Chương V. VECTƠ

Bài 1. Khái niệm vectơ
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3. Tích của một số với một vectơ
Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ
Bài tập cuối chương V

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Chương VI. THỐNG KÊ

Bài 1. Số gần đúng và sai số
Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ
Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
Bài tập cuối chương VI

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài 1. Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê
Bài 2. Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

II. Giải bài tập sgk Toán 10 tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo

 

Phần ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

Chương VII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai
Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài tập cuối chương VII

Chương VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân
Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Newton
Bài tập cuối chương VIII

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương IX. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Tọa độ của vectơ
Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
Bài tập cuối chương IX

Phần THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương X. XÁC SUẤT

Bài 1. Không gian mẫu và biến cố
Bài 2. Xác suất của biến cố
Bài tập cuối chương X

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm Geogebra
Bài 2. Vẽ ba đường conic bằng phần mềm Geogebra

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com