Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 – Global Success thuộc bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 6 global success bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 Tập Một – Global Success

CONTENTS

UNIT 1

MY NEW SCHOOL

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 2

MY HOUSE

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 3

MY FRIENDS

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

Review 1
UNIT 4

MY NEIGHBOURHOOD

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 5

NATURAL WONDERS OF VIET NAM

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 6

OUR TET HOLIDAY

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

Review 2

II. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 Tập Hai – Global Success

CONTENTS

UNIT 7

TELEVISION

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 8

SPORTS AND GAMES

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 9

CITIES OF THE WORLD

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

Review 3
UNIT 10

OUR HOUSES IN THE FUTURE

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 11

OUR GREENER WORLD

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

UNIT 12

ROBOTS

GETTING STARTED

A CLOSER LOOK 1

A CLOSER LOOK 2

COMMUNICATION

SKILLS 1

SKILLS 2

LOOKING BACK

PROJECT

Review 4

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com