Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 10 explore english bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds

Tiếng Anh 10 – Explore New Worlds

CONTENTS

Unit 1

People

A GOAL Meet People

B GOAL Ask for Personal Information

C GOAL Describe People and Occupations

D GOAL Compare People’s Jobs

E GOAL Write a Personal Description

Grammar Reference

Unit 2

A Day in the Life

A GOAL Talk about a Typical Day

B GOAL Talk about Free Time

C GOAL Describe a Special Day

D GOAL Talk about Hobbies and Interests

E GOAL Plan a Party

Grammar Reference

Unit 3

Going Places

A GOAL Talk about Your Possessions

B GOAL Ask for and Give Travel Information

C GOAL Ask for and Give Advice

D GOAL Plan a Vaction

E GOAL Describe a Place

Grammar Reference

Unit 4

Food

A GOAL Describe a Recipe

B GOAL Order a Meal

C GOAL Talk about Diets

D GOAL Plan a Farm or a Garden

E GOAL Follow and Give Instructions

Grammar Reference

Unit 5

Sports

A GOAL Describe Activities Happening Now

B GOAL Compare Everyday and Present-Time Activities

C GOAL Talk about Your Favorite Sports

D GOAL Compare Sports and Activities

E GOAL Write and Complete a Questionnaire

Grammar Reference

Unit 6

Destinations

A GOAL Describe Past Vacations

B GOAL Ask about Trip

C GOAL Talk about Your Weekend

D GOAL Describe a National Park

E GOAL Find and Share Information Online

Grammar Reference

Unit 7

Communication

A GOAL Talk about Personal Communication

B GOAL Exchange Contact Information

C GOAL Describe Characteristics and Qualities

D GOAL Compare Types of Communication

E GOAL Compare Formal and Informal Communication

Grammar Reference

Unit 8

Making Plans

A GOAL Talk about Plans

B GOAL Plan a Project

C GOAL Make Predictions

D GOAL Solve a Probem

E GOAL Describe Future Trends

Grammar Reference

Unit 9

Types of Clothing

A GOAL Compare Clothes

B GOAL Buy Clothes

C GOAL Decide What to Wear

D GOAL Discuss Fashion

E GOAL Describe Clothes

Grammar Reference

Unit 10

Lifestyles

A GOAL Discuss Healthy and Healthy Habits

B GOAL Give Advice on Healthy Habits

C GOAL Talk about Lifestyle

D GOAL Discuss the Importance of Sleep

E GOAL Explain Heathy Activities

Grammar Reference

Unit 11

Achievements

A GOAL Talk about Responsibilities

B GOAL Interview for a Job

C GOAL Describe Past Actions

D GOAL Women’s Achievements

E GOAL Write a Resume

Grammar Reference

Unit 12

Decisions

A GOAL Give Advice about Money

B GOAL Choose What to Use

C GOAL Make Decisions about Money

D GOAL Plan How to Raise Money

E GOAL Compare and Contrast Options

Grammar Reference

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com