Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Sinh học 11 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sinh học 11 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Sinh học 11 – Chân Trời Sáng Tạo

PHẦN BA: SINH HỌC CƠ THỂ

Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
Bài 3: Thực hành: Thí nghiệm trao đổi nước ở thực vật và trồng cây bằng thủy canh, khí canh
Bài 4: Quang hợp ở thực vật
Bài 5: Thực hành: Quan sát lục lạp, tách chiết sắc tố; chứng minh sự hình thành sản phẩm của quang hợp
Bài 6: Hô hấp ở thực vật
Bài 7: Thực hành: Một số thí nghiệm hô hấp ở thực vật
Bài 8: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật
Bài 9: Hô hấp ở động vật
Bài 10: Tuần hoàn ở động vật
Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của hệ tuần hoàn
Bài 12: Miễn dịch ở người và động vật
Bài 13: Bài tiết và cân bằng nội môi
Ôn tập Chương 1

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật

Bài 14: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
Bài 15: Cảm ứng ở thực vật
Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
Bài 17: Cảm ứng ở động vật
Bài 18: Tập tính ở động vật
Ôn tập Chương 2

Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Bài 19: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Bài 21: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 22: Thực hành: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Ôn tập Chương 3

Chương 4. Sinh sản ở sinh vật

Bài 23: Khái quát về sinh sản ở sinh vật
Bài 24: Sinh sản ở thực vật
Bài 25: Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn ở thực vật
Bài 26: Sinh sản ở động vật
Ôn tập Chương 4

Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Bài 27: Cơ thể sinh vật là một hệ thống mở và tự điều chỉnh
Bài 28: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com