Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập tin học 6 cánh diều bao gồm phần Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 6 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin
Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin
Bài 4. Biểu diễn văn bản trong máy tính
Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính
Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây
Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 1. Thông tin trên web
Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet
Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm
Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
Bài 5. Giới thiệu thư điện tử
Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 1. Mặt trái của Internet
Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin
Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản
Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản
Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản
Bài 6. Sơ đồ tư duy
Bài 7. Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy
Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 1. Khái niệm thuật toán
Bài 2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán
Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán
Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán
Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com