Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 9, để giúp các em học tốt môn địa lí. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Địa Lí 9


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Địa Lí 9

Địa lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa lí dân cư

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Bài 4: Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống
Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa lí kinh tế

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 15: Thương mại và du lịch
Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự phân hóa lãnh thổ

Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 28: Vùng Tây Nguyên
Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo
Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp theo)
Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa lí địa phương

Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)
Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
Bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com