Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 8 cánh diều bao gồm Phần Mở đầu, Hoạt động khám phá, Luyện tập vận dụng và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 8 tập Một – Cánh Diều

CHƯƠNG I. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

§1. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến
§2. Các phép tính với đa thức nhiều biến
§3. Hằng đẳng thức đáng nhớ
§4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử
Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

§1. Phân thức đại số
§2. Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
§3. Phép nhân, phép chia phân thức đại số
Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Quản lí tài chính cá nhân

CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

§1. Hàm số
§2. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số
§3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a≠0)
§4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a≠0)
Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1. Hình chóp tam giác đều
§2. Hình chóp tứ giác đều
Bài tập cuối chương IV

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Thực hành tạo dựng Hologram

CHƯƠNG V. TAM GIÁC. TỨ GIÁC

§1. Định lí Pythagore
§2. Tứ giác
§3. Hình thang cân
§4. Hình bình hành
§5. Hình chữ nhật
§6. Hình thoi
§7. Hình vuông
Bài tập cuối chương V

II. Giải bài tập sgk Toán 8 tập Hai – Cánh Diều

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

§1. Thu thập và phân loại dữ liệu
§2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
§3. Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ
§4. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
§5. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản
Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

§1. Phương trình bậc nhất một ẩn
§2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn
Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. HÌNH ĐỒNG DẠNG

§1. Định lí Thalès trong tam giác
§2. Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác
§3. Đường trung bình của tam giác
§4. Tính chất đường phân giác của tam giác
§5. Tam giác đồng dạng
§6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác
§7. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác
§8. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác
§9. Hình đồng dạng
§10. Hình đồng dạng trong thực tiễn
Bài tập cuối chương VIII

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Thực hành đo chiều cao

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com