Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn kinh tế pháp luật 10 ctst bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 – Chân Trời Sáng Tạo

PHẦN MỘT: GIÁO DỤC KINH TẾ

CHỦ ĐỀ 1: NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ

Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động kinh tế
Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế

CHỦ ĐỀ 2: THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường
Bài 4: Cơ chế thị trường
Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường

CHỦ ĐỀ 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ

Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách
Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

CHỦ ĐỀ 4: SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH

Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

CHỦ ĐỀ 5: TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG

Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng
Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

CHỦ ĐỀ 6: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

PHẦN HAI: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CHỦ ĐỀ 7: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
Bài 16: Chính quyền địa phương

CHỦ ĐỀ 8: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài 17: Pháp luật và đời sống
Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật
Bài 19: Thực hiện pháp luật

CHỦ ĐỀ 9: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị
Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 23: Nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com