Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 ctst bao gồm phần Khám phá – Kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện kĩ năng, Vận dụng – Mở rộng, Tự đánh giá. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – Bản 1 – Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1 Phấn đấu hoàn thiện bản thân
CHỦ ĐỀ 2 Tự tin và thích ứng với sự thay đổi
CHỦ ĐỀ 3 Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường
CHỦ ĐỀ 4 Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình
CHỦ ĐỀ 5 Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp
CHỦ ĐỀ 6 Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng
CHỦ ĐỀ 7 Thông tin về các nhóm nghề cơ bản
CHỦ ĐỀ 8 Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
CHỦ ĐỀ 9 Bảo về môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương

II. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1 TỰ TIN LÀ CHÍNH MÌNH
CHỦ ĐỀ 2 LÀM CHỦ CẢM XÚC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ
CHỦ ĐỀ 3 THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ 4 TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH VÀ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
CHỦ ĐỀ 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
CHỦ ĐỀ 6 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
CHỦ ĐỀ 7 CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ TRONG XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 8 RÈN LUYỆN BẢN THÂN THEO NHÓM NGHỀ ĐỊNH LỰA CHỌN

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com