Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 – Explore English thuộc bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 6 explore english bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra practice worksheet. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 6 – Explore English

CONTENTS

Unit 1

What’s your favourite band?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 1 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 2

Monkeys Are Amazing!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 2 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 3

Where’s the Shark?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 3 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 4

This is My Family!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 4 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 5

I Like Fruit!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 5 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 6

What Time Do You Go to School?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 6 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Review Game 1
Unit 7

Can You Do This?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 7 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 8

How Much is This T-shirt?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 8 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 9

What Are You Doing?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 9 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 10

What’s the Weather Like?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 10 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 11

I Went to Australia!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 11 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Unit 12

What Do You Usually Do for New Year’s?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 12 Worksheet

Extra Practice Worksheet

Review Game 2

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com