Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 11 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 11 ctst bao gồm Phần Đại số và một số yếu tố giải tích, Hình học và đo lường, Thống kê và xác suất. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 11 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

 

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Góc lượng giác
Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác
Bài 3. Các công thức lượng giác
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Dãy số
Bài 2. Cấp số cộng
Bài 3. Cấp số nhân
Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 2. Giới hạn của hàm số
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài tập cuối chương III

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
Bài 2. Hai đường thẳng song song
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 4. Hai mặt phẳng song song
Bài 5. Phép chiếu song song
Bài tập cuối chương IV

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm
Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Bài 1. Tìm hiểu hàm số lượng giác bằng phần mềm GeoGebra
Bài 2. Dùng công thức cấp số nhân để dự báo dân số

II. Giải bài tập sgk Toán 11 Tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo

 

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1. Phép tính lũy thừa
Bài 2. Phép tính lôgarit
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM

Bài 1. Đạo hàm
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm
Bài tập cuối chương VII

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU SONG SONG

Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 4. Khoảng cách trong không gian
Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện
Bài tập cuối chương VIII

PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

CHƯƠNG IX. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất
Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất
Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Bài 1. Vẽ hình khối bằng phần mềm GeoGebra. Làm kính 3D để quan sát ảnh nổi
Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com