Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Sinh học 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập sinh học 11 kntt bao gồm phần Mở đầu, Dừng lại và suy ngẫm, Luyện tập và vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Sinh học 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN BA. SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG 1. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

Bài 1 Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
Bài 2 Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
Bài 3 Thực hành: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
Bài 4 Quang hợp ở thực vật
Bài 5 Thực hành: Quang hợp ở thực vật
Bài 6 Hô hấp ở thực vật
Bài 7 Thực hành: Hô hấp ở thực vật
Bài 8 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật
Bài 9 Hô hấp ở động vật
Bài 10 Tuần hoàn ở động vật
Bài 11 Thực hành: Một số thí nghiệm về tuần hoàn
Bài 12 Miễn dịch ở người và động vật
Bài 13 Bài tiết và cân bằng nội môi

CHƯƠNG 2. CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

Bài 14 Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
Bài 15 Cảm ứng ở thực vật
Bài 16 Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
Bài 17 Cảm ứng ở động vật
Bài 18 Tập tính ở động vật

CHƯƠNG 3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Bài 19 Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Bài 20 Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Bài 21 Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích thích tố và tính tuổi cây
Bài 22 Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 23 Thực hành: Quan sát biến thái ở động vật

CHƯƠNG 4. SINH SẢN Ở SINH VẬT

Bài 24 Khái quát về sinh sản ở sinh vật
Bài 25 Sinh sản ở thực vật
Bài 26 Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn cho cây
Bài 27 Sinh sản ở động vật

CHƯƠNG 5. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÍ TRONG CƠ THỂ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH HỌC CƠ THỂ

Bài 28 Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật
Bài 29 Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com