Giải Unit 4 – Extra Practice Worksheet trang 154 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Extra Practice Worksheet trang 154 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family

Extra Practice Worksheet trang 154 Tiếng Anh 6 Explore English

4. MEGAFAMILY

Giải bài A trang 154 Tiếng Anh 6 CD

Label the picture using the words from the box.

(Viết dưới bức tranh các từ trong bảng)

Trả lời:

1. father 2. mother 3. sister 4. brother

Giải bài B trang 154 Tiếng Anh 6 CD

Circle the correct words.

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Trả lời:

1. have 2. has 3. are 4. have 5. Does

Hướng dẫn dịch:

1. Dave và Chris Cason có 16 đứa.

2. Người con cả Jessica có 15 người em trai và em gái.

3. Không có cặp sinh đôi nào trong gia đình tớ.

4. Ông Cason có một gia dình lớn không?

5. Có, ông ý có.


Giải bài C trang 154 Tiếng Anh 6 CD

Compare big families and small families. Write two good things and two bad things about each. Use the phrases in the box to help you.

(So sánh một gia đình lớn và gia đình nhỏ. Viết hai điều tốt và hai ưu điểm và hai khuyết điểm về mỗi loại gia đình. Sử dụng các cụm từ trong bảng)

Trả lời:

– When you have big family, you will get many presents on your birthday.

– When you live in big family, your holidays are more fun because you will have chance to play with cousins.

– When you live in big family, there are lot of noise because there are many people in the house.

– When you live in big family, you fight more because each people has different opinion.

– When you live in small family, you will feel lonely because there is few people.

– When you live in small family, you will get fewer presents on your birthday.

– When you live in small family, there is more space for you to do whatever you like.

– When you live in small family, there is not a lot of noise.

Hướng dẫn dịch:

– Khi có đại gia đình, bạn sẽ nhận được nhiêu quà trong ngay sinh nhật.

– Khi bạn sống trong một đại gia đình, những ngay nghỉ của bạn sẽ vui hơn vì bạn sẽ có cơ hội chơi với anh em họ hàng.

– Khi ban sống trong một gia đình lớn, có rất nhiều tiếng ồn vi có nhiều người trong nhà.

– Khi  sống trong đại gia đình, bạn tranh đấu nhiều hơn vì mỗi người có quan điểm khác nhau.

– Khi sống trong gia đình nhỏ, ban sẽ cảm thấy cô đơn vì ít người.

– Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, bạn sẽ nhận được ít quà hơn vào ngày sinh nhật của mình.

– Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, có nhiều không gian hơn để bạn làm bất cứ điều gì bạn thích.

– Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, không có nhiêu tiếng ồn.


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Worksheet trang 141 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Preview trang 49 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Extra Practice Worksheet trang 154 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com