Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn kinh tế pháp luật 12 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 – Cánh Diều

GIÁO DỤC KINH TẾ

CHỦ ĐỀ 1. TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bài 1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế

CHỦ ĐỀ 2. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bài 2. Hội nhập kinh tế quốc tế

CHỦ ĐỀ 3. BẢO HIỂM VÀ AN SINH XÃ HỘI

Bài 3. Bảo hiểm
Bài 4. An sinh xã hội

CHỦ ĐỀ 4. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Bài 5. Lập kế hoạch kinh doanh

CHỦ ĐỀ 5. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Bài 6. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CHỦ ĐỀ 6. QUẢN LÍ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH

Bài 7. Quản lí thu, chi trong gia đình

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CHỦ ĐỀ 7. MỘT SỐ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ

Bài 8. Quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế
Bài 9. Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản; tôn trọng tài sản của người khác

CHỦ ĐỀ 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ VĂN HOÁ, XÃ HỘI

Bài 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
Bài 11. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an sinh xã hội
Bài 13. Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ di sản văn hoá
Bài 14. Quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

CHỦ ĐỀ 9. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Bài 15. Những vấn đề chung về pháp luật quốc tế
Bài 16. Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, Luật Biển quốc tế
Bài 17. Các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com