Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Sinh học 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sinh học 12 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Sinh học 12 – Cánh Diều

PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC

Chủ đề 1. Cơ sở phân tử của sự di truyền và biến dị

Bài 1. Gene và sự tái bản DNA
Bài 2. Sự biểu hiện thông tin di truyền
Bài 3. Điều hoà biểu hiện gene
Bài 4. Đột biến gene

Chủ đề 2. Nhiễm sắc thể và các quy luật di truyền

Bài 5. Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền nhiễm sắc thể
Bài 6. Đột biến nhiễm sắc thể
Bài 7. Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel
Bài 8. Di truyền liên kết giới tính, liên kết gene và hoán vị gene
Bài 9. Di truyền gene ngoài nhân
Bài 10. Mối quan hệ giữa kiểu gene, môi trường và kiểu hình

Chủ đề 3. Ứng dụng di truyền học

Bài 11. Hệ gene, công nghệ gene và ứng dụng
Bài 12. Thành tựu chọn, tạo giống bằng lai hữu tính

Chủ đề 4. Di truyền học quần thể và di truyền học người

Bài 13. Di truyền học quần thể
Bài 14. Di truyền học người
Ôn tập Phần 5

PHẦN 6. TIẾN HOÁ

Chủ đề 5. Bằng chứng tiến hoá và một số học thuyết tiến hoá

Bài 15. Bằng chứng tiến hoá
Bài 16. Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài
Bài 17. Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (Phần 1)
Bài 18. Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (Phần 2)

Chủ đề 6. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Bài 19. Sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất và hình thành loài người
Ôn tập Phần 6

PHẦN 7. SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề 7. Môi trường và quần thể sinh vật

Bài 20. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 21. Sinh thái học quần thể

Chủ đề 8. Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

Bài 22. Sinh thái học quần xã
Bài 23. Hệ sinh thái
Bài 24. Chu trình sinh – địa – hoá và Sinh quyển

Chủ đề 9. Sinh thái học ứng dụng

Bài 25. Sinh thái học phục hồi và bảo tồn
Bài 26. Phát triển bền vững
Ôn tập Phần 7

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com