Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 5. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 5 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 5. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


Chương một: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Khái niệm về phân số 3
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số 5
Ôn tập: So sánh hai phân số 6
Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) 7
Phân số thập phân 8
Luyện tập 9
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số 10
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số 11
Hỗn số 12
Hỗn số (tiếp theo) 13
Luyện tập 14
Luyện tập chung 15
Luyện tập chung 15
Luyện tập chung 16
Ôn tập về giải toán 17
Ôn tập và bổ sung về giải toán 18
Luyện tập 19
Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) 20
Luyện tập 21
Luyện tập chung 22
Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài 22
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng 23
Luyện tập 24
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông 25
Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích 27
Luyện tập 28
Héc-ta 29
Luyện tập 30
Luyện tập chung 31
Luyện tập chung 31
Luyện tập chung 32

Chương hai: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I – SỐ THẬP PHÂN

Khái niệm số thập phân 33
Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 36
Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân 37
Luyện tập 38
Số thập phân bằng nhau 40
So sánh hai số thập phân 41
Luyện tập 43
Luyện tập chung 43
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân 44
Luyện tập 45
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 45
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân 46
Luyện tập chung 47
Luyện tập chung 47
Luyện tập chung 48

II – CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Phép cộng

Cộng hai số thập phân 49
Luyện tập 50
Tổng nhiều số thập phân 51
Luyện tập 52

2. Phép trừ

Trừ hai số thập phân 53
Luyện tập 54
Luyện tập chung 55

3. Phép nhân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 55
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … 57
Luyện tập 58
Nhân một số thập phân với một số thập phân 58
Luyện tập 60
Luyện tập 61
Luyện tập chung 61
Luyện tập chung 62

4. Phép chia

Chia một số thập phân với một số tự nhiên 63
Luyện tập 64
Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, … 65
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân 67
Luyện tập 68
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 69
Luyện tập 70
Chia một số thập phân cho một số thập phân 71
Luyện tập 72
Luyện tập chung 72
Luyện tập chung 73
Tỉ số phần trăm 73
Giải toán về tỉ số phần trăm 75
Luyện tập 76
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 76
Luyện tập 77
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 78
Luyện tập 79
Luyện tập chung 79
Luyện tập chung 80
Giới thiệu máy tính bỏ túi 81
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm 82

Chương ba: Hình học

Hình tam giác 85
Diện tích hình tam giác 87
Luyện tập 88
Luyện tập chung 89
Hình thang 91
Diện tích hình thang 93
Luyện tập 94
Luyện tập chung 95
Hình tròn. Đường tròn 96
Chu vi hình tròn 97
Luyện tập 99
Diện tích hình tròn 99
Luyện tập 100
Luyện tập chung 100
Giới thiệu biểu đồ hình quạt 101
Luyện tập về tính diện tích 103
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) 104
Luyện tập chung 106
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 107
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 109
Luyện tập 110
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 111
Luyện tập 112
Luyện tập chung 113
Thể tích của một hình 114
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối 116
Mét khối 117
Luyện tập 119
Thể tích hình hộp chữ nhật 120
Thể tích hình lập phương 122
Luyện tập chung 123
Luyện tập chung 124
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu 125
Luyện tập chung 127
Luyện tập chung 128

Chương bốn: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I – SỐ ĐO THỜI GIAN

Bảng đơn vị đo thời gian 129
Cộng số đo thời gian 131
Trừ số đo thời gian 132
Luyện tập 134
Nhân số đo thời gian với một số 135
Chia số đo thời gian với một số 136
Luyện tập 137
Luyện tập chung 137

II – VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN

Vận tốc 138
Luyện tập 139
Quãng đường 140
Luyện tập 141
Thời gian 142
Luyện tập 143
Luyện tập chung 144
Luyện tập chung 144
Luyện tập chung 145

Chương năm: Ôn tập

I – ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN, SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG

Ôn tập về số tự nhiên 147
Ôn tập về phân số 148
Ôn tập về phân số (tiếp theo) 149
Ôn tập về số thập phân 150
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) 151
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng 152
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) 153
Ôn tập về đo diện tích 154
Ôn tập về đo thể tích 155
Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) 155
Ôn tập về đo thời gian 156

II – ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN

Phép cộng 158
Phép trừ 159
Luyện tập 160
Phép nhân 161
Luyện tập 162
Phép chia 163
Luyện tập 164
Luyện tập 165
Ôn tập về các phép tính số đo thời gian 165

III – ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình 166
Luyện tập 167
Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình 168
Luyện tập 169
Luyện tập chung 169

IV – ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Một số dạng bài toán đã học 170
Luyện tập 171
Luyện tập 171
Luyện tập 172
Ôn tập về biểu đồ 173
Luyện tập chung 175
Luyện tập chung 176
Luyện tập chung 176
Luyện tập chung 177
Luyện tập chung 178
Luyện tập chung 179

Xem thêm:

Chúc các em học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com