Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 102 103 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VI sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 102 103 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

Giải bài 1 trang 102 Toán 6 tập 2 CD

a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89.

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Bài giải:

a) Quan sát hình 89 ta thấy có:

– Điểm A, B.

– Đoạn thẳng AB.

– Đường thẳng a.

b) Đường thẳng b đi qua hai điểm M và N như sau:


Giải bài 2 trang 102 Toán 6 tập 2 CD

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93.

Bài giải:

– Hình 90 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng a và đường thẳng b: a//b.

– Hình 91 biểu diễn hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng c và đường thẳng d: c cắt d.

– Hình 92 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng AB và đường thẳng CD: AB//CD.

– Hình 93 biểu diễn hai đường thảng cắt nhau là đường thẳng MQ và đường thẳng PN: MQ cắt PN.


Giải bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2 CD

a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94.

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong Hình 94.

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Bài giải:

Quan sát hình 94 ta thấy:

a) Điểm A, Q, B thẳng hàng, điểm Q nằm giữa A và B.

b) Ba điểm không thẳng hàng A, Q, S hoặc A, B, S hoặc Q, B, S.

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng:


Giải bài 4 trang 102 Toán 6 tập 2 CD

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm 0 có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Bài giải:

Ta vẽ hình minh họa như sau:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) O là trung điểm của AB vì ba điểm O nằm giữa A  B và OA = OB = 3 cm.

b) Để C là trung điểm của đoạn OB thì a = 1,5 cm.


Giải bài 5 trang 102 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 95.

a) Đọc tên các tia có trong hình.

b) Đọc tên các góc có trong hình.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Các tia có trong hình là: tia IA, tia Iz, tia Ix.

b) Các góc có trong hình là: góc AIz, góc zIx, góc AIx.


Giải bài 6 trang 102 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 96.

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau.

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Bốn cặp tia đối nhau là: Oy và OA; AO và AB; BA và Bx; Ay và Ax.

b) Bốn cặp tia trùng nhau là: Ay và AO; By và BA; OA và OB; AB và Ax.


Giải bài 7 trang 103 Toán 6 tập 2 CD

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy;

b) Nằm ngoài góc xOy.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Điểm nằm trong góc xOy là: A và B.

b) Điểm nằm ngoài góc xOy là: D và C.


Giải bài 8 trang 103 Toán 6 tập 2 CD

Đo các góc trong Hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Bài giải:

Sử dụng thước đo góc ta đo được:

\(\widehat {xOy} = {90^0}\) là góc vuông.

\(\widehat {zAt} = {60^0}\) là góc nhọn.

\(\widehat {mBn} = {180^0}\) là góc bẹt.

\(\widehat {pCq} = {120^0}\) là góc tù.


Giải bài 9 trang 103 Toán 6 tập 2 CD

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho ⍰:

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc ⍰;

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc mIn là góc ⍰;

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHy là góc ⍰;

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\) thì góc zEt là góc ⍰.

Bài giải:

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc vuông.

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc mIn là góc nhọn.

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHy là góc .

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\) thì góc zEt là góc bẹt.


Giải bài 10 trang 103 Toán 6 tập 2 CD

Cho \(\widehat {xOy} = {90^0}\) và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Bài giải:

Ta minh họa bằng hình vẽ sau đây:

Từ hình vẽ ta thấy: góc xOM là góc nhọn.


Giải bài 11 trang 103 Toán 6 tập 2 CD

Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây.

Bài giải:

Sử dụng thước đo góc ta đo được:

– Các góc đỉnh của ngôi sao bằng \({30^0}\).

– Các góc mặt thớt gỗ bằng \({120^0}\).


Giải bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 CD

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Bài giải:

Các hình ảnh trong thực tiễn về điểm, đường thẳng, đoan thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia và góc.

Ví dụ:

– Điểm: Vì sao trên trời.

– Đường thẳng: Sợi chỉ, sợi dây căng thẳng.

– Đoạn thẳng: Cây thước.

– Trung điểm của đoạn thẳng: Gáy sách với 2 mép sách.

– Tia: Tia sáng từ mặt trời.

– Góc: Mở quyển sách ở góc 90 độ.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 100 101 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 102 103 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com