Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trang 27 28 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương 1 sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trang 27 28 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trang 27 28 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 27 Toán 7 tập 1 CTST

Thực hiện phép tính.

a) \(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}:\left( { – \frac{3}{2}} \right) + \frac{1}{2};\)

b) \(2\frac{1}{3} + {\left( { – \frac{1}{3}} \right)^2} – \frac{3}{2};\)

c) \(\left( {\frac{7}{8} – 0,25} \right):{\left( {\frac{5}{6} – 0,75} \right)^2};\)

d) \(\left( { – 0,75} \right) – \left[ {\left( { – 2} \right) + \frac{3}{2}} \right]:1,5 + \left( {\frac{{ – 5}}{4}} \right)\).

Bài giải:

a) Ta có:

$\frac{2}{5} + \frac{3}{5}:\left( { – \frac{3}{2}} \right) + \frac{1}{2}\\ = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}.\left( {\frac{{ – 2}}{3}} \right) + \frac{1}{2}\\ = \frac{2}{5} + \frac{{ – 2}}{5} + \frac{1}{2}\\ =0+ \frac{1}{2}\\= \frac{1}{2}$

b) Ta có:

$2\frac{1}{3} + {\left( { – \frac{1}{3}} \right)^2} – \frac{3}{2}\\ = \frac{7}{3} + \frac{1}{9} – \frac{3}{2}\\ = \frac{{42}}{{18}} + \frac{2}{{18}} – \frac{{27}}{{18}}\\ = \frac{{17}}{{18}}$

c) Ta có:

$\left( {\frac{7}{8} – 0,25} \right):{\left( {\frac{5}{6} – 0,75} \right)^2}\\ = \left( {\frac{7}{8} – \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{5}{6} – \frac{3}{4}} \right)^2\\ = \left( {\frac{7}{8} – \frac{2}{8}} \right):\left( {\frac{{10}}{{12}} – \frac{9}{{12}}} \right)^2\\ = \frac{5}{8}:(\frac{1}{{12}})^2\\ =\frac{5}{8}:\frac{1}{144}\\= \frac{5}{8}.144\\ = 90$

d) Ta có:

$\left( { – 0,75} \right) – \left[ {\left( { – 2} \right) + \frac{3}{2}} \right]:1,5 + \left( {\frac{{ – 5}}{4}} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 75}}{100}} \right) – \left[ {-2 + \frac{3}{2}} \right]:\frac{15}{10} + \left( {\frac{{ – 5}}{4}} \right)\\= \left( {\frac{{ – 3}}{4}} \right) – \left[ {\frac{{ – 4}}{2} + \frac{3}{2}} \right]:\frac{3}{2} + \left( {\frac{{ – 5}}{4}} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 3}}{4}} \right) – (\frac{{ – 1}}{2}).\frac{2}{3} + \left( {\frac{{ – 5}}{4}} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 3}}{4}} \right) + {\frac{{ 1}}{3}} + \frac{-5}{4}\\= \left( {\frac{{ – 3}}{4}} \right) + \left( {\frac{{ – 5}}{4}} \right) + \frac{1}{3}\\ = \frac{-8}{4} + \frac{1}{3}\\= – 2 + \frac{1}{3}\\ = \frac{{ – 6}}{3} + \frac{1}{3}\\ = \frac{{ – 5}}{3}$


Giải bài 2 trang 27 Toán 7 tập 1 CTST

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể).

a) \(\frac{5}{{23}} + \frac{7}{{17}} + 0,25 – \frac{5}{{23}} + \frac{{10}}{{17}}\);

b) \(\frac{3}{7}.2\frac{2}{3} – \frac{3}{7}.1\frac{1}{2};\)

c) \(13\frac{1}{4}:\left( { – \frac{4}{7}} \right) – 17\frac{1}{4}:\left( { – \frac{4}{7}} \right);\)

d) \(\frac{{100}}{{123}}:\left( {\frac{3}{4} + \frac{7}{{12}}} \right) + \frac{{23}}{{123}}:\left( {\frac{9}{5} – \frac{7}{{15}}} \right).\)

Bài giải:

a) Ta có:

$\frac{5}{{23}} + \frac{7}{{17}} + 0,25 – \frac{5}{{23}} + \frac{{10}}{{17}}\\ = \left( {\frac{5}{{23}} – \frac{5}{{23}}} \right) + \left( {\frac{7}{{17}} + \frac{{10}}{{17}}} \right) + 0,25\\ = 0 + \frac{{17}}{{17}} + \frac{{25}}{{100}}\\ = 1 + \frac{1}{4}\\ = \frac{5}{4}$

b) Ta có:

$\frac{3}{7}.2\frac{2}{3} – \frac{3}{7}.1\frac{1}{2}\\ = \frac{3}{7}.\frac{8}{3} – \frac{3}{7}.\frac{3}{2}\\ = \frac{3}{7}.\left( {\frac{8}{3} – \frac{3}{2}} \right)\\ = \frac{3}{7}.\left( {\frac{{16}}{6} – \frac{9}{6}} \right)\\ = \frac{3}{7}.\frac{7}{6}\\ = \frac{1}{2}$

c) Ta có:

$13\frac{1}{4}:\left( { – \frac{4}{7}} \right) – 17\frac{1}{4}:\left( { – \frac{4}{7}} \right)\\ = 13\frac{1}{4}.\frac{{ – 7}}{4} – 17\frac{1}{4}.\frac{{ – 7}}{4}\\ = \frac{{ – 7}}{4}.\left( {13\frac{1}{4} – 17\frac{1}{4}} \right)\\ = \frac{{ – 7}}{4}.\left( { – 4} \right)\\ = 7$

d) Ta có:

$\frac{{100}}{{123}}:\left( {\frac{3}{4} + \frac{7}{{12}}} \right) + \frac{{23}}{{123}}:\left( {\frac{9}{5} – \frac{7}{{15}}} \right)\\ = \frac{{100}}{{123}}:\left( {\frac{9}{{12}} + \frac{7}{{12}}} \right) + \frac{{23}}{{123}}:\left( {\frac{{27}}{{15}} – \frac{7}{{15}}} \right)\\ = \frac{{100}}{{123}}:\frac{{16}}{{12}} + \frac{{23}}{{123}}:\frac{{20}}{{15}}\\ = \frac{{100}}{{123}}:\frac{4}{3} + \frac{{23}}{{123}}:\frac{4}{3}\\ = \frac{{100}}{{123}}.\frac{3}{4} + \frac{{23}}{{123}}.\frac{3}{4}\\ = \frac{3}{4}.\left( {\frac{{100}}{{123}} + \frac{{23}}{{123}}} \right)\\ = \frac{3}{4}.\frac{{123}}{{123}}\\ = \frac{3}{4}.1\\ = \frac{3}{4}$


Giải bài 3 trang 27 Toán 7 tập 1 CTST

Thực hiện phép tính.

a) \(\frac{{{5^{16}}{{.27}^7}}}{{{{125}^5}{{.9}^{11}}}}\);

b) \({\left( { – 0,2} \right)^2}.5 – \frac{{{2^{13}}{{.27}^3}}}{{{4^6}{{.9}^5}}};\)

c) \(\frac{{{5^6} + {2^2}{{.25}^3} + {2^3}{{.125}^2}}}{{{{26.5}^6}}}.\)

Bài giải:

a) Ta có:

\(\frac{{{5^{16}}{{.27}^7}}}{{{{125}^5}{{.9}^{11}}}} = \frac{{{5^{16}}.{{\left( {{3^3}} \right)}^7}}}{{{{\left( {{5^3}} \right)}^5}.{{\left( {{3^2}} \right)}^{11}}}} \\= \frac{{{5^{16}}{{.3}^{21}}}}{{{5^{15}}{{.3}^{22}}}} = \frac{5.{{5^{15}}{{.3}^{21}}}}{{{5^{15}}{.3{.3}^{21}}}}= \frac{5}{3}\)

b) Ta có:

\({\left( { – 0,2} \right)^2}.5 – \frac{{{2^{13}}{{.27}^3}}}{{{4^6}{{.9}^5}}} = 0,04.5 – \frac{{{2^{13}}.{{\left( {{3^3}} \right)}^3}}}{{{{\left( {{2^2}} \right)}^6}.{{\left( {{3^2}} \right)}^5}}}\\ = 0,2 – \frac{{{2^{13}}{{.3}^9}}}{{{2^{12}}{{.3}^{10}}}}\\ = \frac{1}{5} – \frac{2}{{3}} \\= \frac{3}{15} – \frac{10}{{15}}\\ = \frac{{-7}}{{15}}\)

c) Ta có:

$\frac{{{5^6} + {2^2}{{.25}^3} + {2^3}{{.125}^2}}}{{{{26.5}^6}}} = \frac{{{5^6} + {2^2}.{{\left( {{5^2}} \right)}^3} + {2^3}.{{\left( {{5^3}} \right)}^2}}}{{{{2.13.5}^6}}}\\ = \frac{{{5^6} + {{4.5}^6} + {{8.5}^6}}}{{{{2.13.5}^6}}} = \frac{{{5^6}.\left( {1 + 4 + 8} \right)}}{{{{2.13.5}^6}}}\\ = \frac{{{5^6}.13}}{{{{2.13.5}^6}}} = \frac{1}{2}$


Giải bài 4 trang 27 Toán 7 tập 1 CTST

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) \(A = \left[ {\left( { – 0,5} \right) – \frac{3}{5}} \right]:\left( { – 3} \right) + \frac{1}{3} – \left( { – \frac{1}{6}} \right):\left( { – 2} \right)\);

b) \(B = \left( {\frac{2}{{25}} – 0,036} \right):\frac{{11}}{{50}} – \left[ {\left( {3\frac{1}{4} – 2\frac{4}{9}} \right)} \right].\frac{9}{{29}}\).

Bài giải:

a) Ta có:

$A = \left[ {\left( { – 0,5} \right) – \frac{3}{5}} \right]:\left( { – 3} \right) + \frac{1}{3} – \left( { – \frac{1}{6}} \right):\left( { – 2} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 5}}{{10}} – \frac{6}{{10}}} \right).\frac{{ – 1}}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}.\frac{{ – 1}}{2}\\ = \frac{{ – 11}}{{10}}.\frac{{ – 1}}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}.\frac{{ – 1}}{2}\\ = \frac{{11}}{{30}} + \frac{1}{3} + \frac{{ – 1}}{{12}}\\ = \frac{{22}}{{60}} + \frac{{20}}{{60}} + \frac{{ – 5}}{{60}}\\ = \frac{{37}}{{60}}$

b) Ta có:

$B = \left( {\frac{2}{{25}} – 0,036} \right):\frac{{11}}{{50}} – \left[ {\left( {3\frac{1}{4} – 2\frac{4}{9}} \right)} \right].\frac{9}{{29}}\\ = \left( {\frac{2}{{25}} – \frac{{36}}{{1000}}} \right).\frac{{50}}{{11}} – \left[ {\left( {\frac{{13}}{4} – \frac{{22}}{9}} \right)} \right].\frac{9}{{29}}\\ = \left( {\frac{{10}}{{125}} – \frac{4}{{125}}} \right).\frac{{50}}{{11}} – \left[ {\left( {\frac{{117}}{{36}} – \frac{{88}}{{36}}} \right)} \right].\frac{9}{{29}}\\ = \frac{{ – 6}}{{125}}.\frac{{50}}{{11}} – \frac{{29}}{{36}}.\frac{9}{{29}}\\ = \frac{{ – 12}}{{55}} – \frac{1}{4}\\ = \frac{{ – 48}}{{220}} – \frac{{55}}{{220}}\\ = \frac{{ – 103}}{{220}}$


Giải bài 5 trang 27 Toán 7 tập 1 CTST

Tìm x, biết:

a) \( – \frac{3}{5}.x = \frac{{12}}{{25}};\)

b) \(\frac{3}{5}x – \frac{3}{4} = – 1\frac{1}{2};\)

c) \(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}:x = 0,5;\)

d) \(\frac{3}{4} – \left( {x – \frac{1}{2}} \right) = 1\frac{2}{3}\);

e) \(2\frac{2}{{15}}:\left( {\frac{1}{3} – 5x} \right) = – 2\frac{2}{5}\);

g) \({x^2} + \frac{1}{9} = \frac{5}{3}:3.\)

Bài giải:

a) Ta có:

$ – \frac{3}{5}.x = \frac{{12}}{{25}}\\⇔ x = \frac{{12}}{{25}}:\frac{{ – 3}}{5}\\⇔ x = \frac{{12}}{{25}}.\frac{{ – 5}}{3}\\⇔ x = \frac{{ – 4}}{5}$

Vậy \(x = \frac{{ – 4}}{5}\)

b) Ta có:

$\frac{3}{5}x – \frac{3}{4} = – 1\frac{1}{2};\\⇔ \frac{3}{5}x = \frac{{ – 3}}{2} + \frac{3}{4}\\⇔ \frac{3}{5}x = \frac{{ – 3}}{4}\\⇔ x = \frac{{ – 3}}{4}:\frac{3}{5}\\⇔ x = \frac{{ – 3}}{4}.\frac{5}{3}\\⇔ x = \frac{{ – 5}}{4}$

Vậy \(x = \frac{{ – 5}}{4}\).

c) Ta có:

$\frac{2}{5} + \frac{3}{5}:x = 0,5\\⇔ \frac{3}{5}:x = \frac{1}{2} – \frac{2}{5}\\⇔ \frac{3}{5}:x = \frac{1}{{10}}\\⇔ x = \frac{3}{5}:\frac{1}{{10}}\\⇔ x = \frac{3}{5}.10\\⇔ x = 6$

Vậy \(x = 6\).

d) Ta có:

$\frac{3}{4} – \left( {x – \frac{1}{2}} \right) = 1\frac{2}{3}\\⇔ x – \frac{1}{2} = \frac{3}{4} – \frac{5}{3}\\⇔ x – \frac{1}{2} = \frac{{ – 11}}{{12}}\\⇔ x = \frac{{ – 11}}{{12}} + \frac{1}{2}\\⇔ x = \frac{{ – 5}}{{12}}$

Vậy \(x = \frac{{ – 5}}{{12}}\).

e) Ta có:

$2\frac{2}{{15}}:\left( {\frac{1}{3} – 5x} \right) = – 2\frac{2}{5}\\⇔ \frac{{32}}{{15}}:\left( {\frac{1}{3} – 5x} \right) = – \frac{{12}}{5}\\⇔ \frac{1}{3} – 5x = \frac{{32}}{{15}}:\frac{{ – 12}}{5}\\⇔ \frac{1}{3} – 5x = \frac{{32}}{{15}}.\frac{{ – 5}}{12}\\⇔ \frac{1}{3} – 5x = \frac{{ – 8}}{9}\\⇔ 5x = \frac{1}{3} + \frac{8}{9}\\⇔ 5x = \frac{{11}}{9}\\⇔ x = \frac{{11}}{9}:5\\⇔ x = \frac{{11}}{{45}}$

Vậy \(x = \frac{{11}}{{45}}\).

g) Ta có:

${x^2} + \frac{1}{9} = \frac{5}{3}:3\\⇔ {x^2} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9}\\⇔ {x^2} = \frac{5}{9} – \frac{1}{9}\\⇔ {x^2} = \frac{4}{9}\\⇔ {x^2} = (\pm\frac{2}{3})^2\\⇔ x = \pm \frac{2}{3}$

Vậy \(x =  \pm \frac{2}{3}\).


Giải bài 6 trang 27 Toán 7 tập 1 CTST

a) Tính diện tích hình thang ABCD có các kích thước như hình sau:

b) Hình thoi MNPQ có diện tích bằng diện tích hình thang ABCD ở câu a, đường chéo MP= \(\frac{{35}}{4}\)m. Tính độ dài NQ.

Bài giải:

a) Diện tích hình thang là:

\(\dfrac{1}{2}.\left( {AB + DC} \right).AH = \dfrac{1}{2}.\left( {\dfrac{{11}}{3} + \dfrac{{17}}{2}} \right).3 = \dfrac{{73}}{4}\)(m2)

Vậy diện tích hình thang ABCD là $\dfrac{{73}}{4}$ (m2).

b) Ta có diện tích hình thoi MNPQ là \(\dfrac{{73}}{4}\,{m^2}\)

Nên ta có:

${S_{MNPQ}} =\dfrac{{73}}{4} \Rightarrow \dfrac{1}{2}.MP.NQ = \dfrac{{73}}{4}\\ \Rightarrow \dfrac{1}{2}.\dfrac{{35}}{4}.NQ = \dfrac{{73}}{4}\\ \Rightarrow \dfrac{{35}}{8}.NQ= \dfrac{{73}}{4} \Rightarrow NQ = \dfrac{{73}}{4}:\dfrac{{35}}{8}= \dfrac{{73}}{4}.\dfrac{{8}}{35} = \dfrac{{146}}{{35}}$

Vậy độ dài đường chéo NQ của hình thoi MNPQ là $\dfrac{{146}}{{35}}$ m.


Giải bài 7 trang 28 Toán 7 tập 1 CTST

Tìm số hữu tỉ a, biết rằng lấy a nhân với \(\frac{1}{2}\) rồi cộng với \(\frac{3}{4}\), sau đó chia kết quả cho \(\frac{{ – 1}}{4}\) thì được số \( – 3\frac{3}{4}\).

Bài giải:

Ta có:

$\left( {a.\frac{1}{2} + \frac{3}{4}} \right):\frac{{ – 1}}{4} = – 3\frac{3}{4}\\⇔ a.\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{{ – 15}}{4}.\frac{{ – 1}}{4}\\⇔ a.\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{{15}}{{16}}\\⇔ a.\frac{1}{2} = \frac{{15}}{{16}} – \frac{3}{4}\\⇔ a.\frac{1}{2} = \frac{{15}}{{16}} – \frac{12}{16}\\⇔ a.\frac{1}{2} = \frac{3}{{16}}\\⇔ {\rm{a = }}\frac{3}{{16}}:\frac{1}{2}\\⇔ a=\frac{3}{16}.2\\⇔ a = \frac{3}{8}$

Vậy \(a = \frac{3}{8}\).


Giải bài 8 trang 28 Toán 7 tập 1 CTST

Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York (Mĩ) lúc 5 giờ chiều là 35,6 °F, lúc 10 giờ tối cùng ngày là 22,64 °F (theo: https://www.accuweatther.com).

Biết công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C là: \(T\left( {^oC} \right){\rm{ }} = \frac{5}{9}.\left( {T\left( {^oF} \right){\rm{ }}–{\rm{ }}32} \right).\)

a) Hãy chuyển đổi các số đo nhiệt độ theo độ F nêu ở trên sang độ C.

b) Tính độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối (theo đơn vị độ C).

Bài giải:

a) Nhiệt độ tại New York (Mĩ) lúc 5h chiều là:

\(\frac{5}{9}.\left( {35,6 – 32} \right) = 2\left( {^oC} \right)\)

Nhiệt độ tại New York (Mĩ) lúc 10h tối là:

\(\frac{5}{9}.\left( {22,64 – 32} \right) = – 5,2\left( {^oC} \right)\)

b) Độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối là:

\( – 5,2 – 2 = – 7,2\left( {^oC} \right)\)

Vậy từ nhiệt độ lúc 5h chiều giảm 7,2 độ C so với nhiệt độ lúc 10h tối.


Giải bài 9 trang 28 Toán 7 tập 1 CTST

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài giải:

Số tiền lãi mẹ bạn Minh nhận được sau một năm là:

\(321{\rm{ }}600{\rm{ }}000 – 300{\rm{ }}000{\rm{ }}000 = 21\,\,600\,\,000\)(đồng)

Lãi suất tiền gửi ngân hàng một năm là:

\(21\,\,600\,\,000:300\,000\,\,000.100\% = 7,2\% \)

Vậy lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm mà mẹ bạn Minh đã gửi là 7,2%.


Giải bài 10 trang 28 Toán 7 tập 1 CTST

Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

Bài giải:

Món hàng thứ nhất sau khi giảm có giá là:

\(125\,\,000.\left( {100 – 30} \right):100 = 87\,\,500\) (đồng)

Món hàng thứ hai sau khi giảm có giá là:

\(300\,000.\left( {100 – 15} \right):100 = 255\,\,000\) (đồng)

Giá tiền món hàng thứ ba khi đã giảm là:

$692 500 – 87 500 – 255 000 = 350 000$ (đồng)

Giá tiền món hàng thứ ba khi chưa giảm là:

\(350\,\,000.(100+40):100 = \,490\,000\) (đồng)


Giải bài 11 trang 28 Toán 7 tập 1 CTST

Nhân ngày 30/4, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm.

a) Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, chị đã đến cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800 000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó?

b) Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng, cô đã mua một chiếc túi xách và đã phải trả số tiền là 864 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu?

Bài giải:

a) Vì theo như chương trình giảm 20% nhân ngày 30/4 nên giá chiếc váy chị Thanh mua sau khi giảm theo chương trình này sẽ bằng 80% giá niêm yết. Khi đó, giá chiếc váy sau khi được giảm 20% là:

$800 000.80:100= 640 000$ (đồng)

Do chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng nên được giảm thêm 10% trên giá đã giảm, vậy số tiền chị Thanh cần trả cho chiếc váy sẽ bằng 90% giá đã giảm.

$640 000 .90:100= 576 000$ (đồng)

Vậy số tiền chị Thanh cần trả cho chiếc váy là $576 000$ đồng.

b) Giá của chiếc túi trước khi được giảm 10% (tức là giá của chiếc túi trước khi giảm bằng 110% giá sau khi giảm) là:

\(864\,000.110:100 = 950\,\,400\) (đồng)

Giá của chiếc túi trước khi được giảm 20% là:

\(950\,\,400.120:100 = 1\,\,140\,\,480\) (đồng)

Vậy giá ban đầu của chiếc túi xách đó là $1 140 480$ đồng.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Thực hành tính tiền điện sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 33 34 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trang 27 28 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com