Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §4. Tia sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu hỏi khởi động trang 89 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát những tia sáng ở hình bên và chỉ ra một đặc điểm của những tia này.

Trả lời:

Sau khi quan sát những tia sáng này, ta thấy đặc điểm của chúng là:

– Đều xuất phát từ một nguồn sáng là mặt trời;

– Là một đường thẳng và kéo dài vô tận về một phía.


I. TIA

Hoạt động 1 trang 89 Toán 6 tập 2 CD

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đường thẳng xy.

Bước 2. Lấy điểm O trên đường thẳng xy.

Điểm O chia đường thẳng xy thành hai phần, đó là hai nửa đường thẳng Ox và Oy.


Luyện tập vận dụng 1 trang 90 Toán 6 tập 2 CD

Hãy đọc và viết các tia ở Hình 55.

Trả lời:

Các tia ở Hình 55 là:

Tia gốc I được đọc và viết là: IA, IB, IC, ID.

Tia gốc A được đọc và viết là: AI.

Tia gốc B được đọc và viết là: BI.

Tia gốc C được đọc và viết là: CI.

Tia gốc D được đọc và viết là: DI.


Luyện tập vận dụng 2 trang 90 Toán 6 tập 2 CD

Cho hai điểm A, B.

a) Vẽ tia AB.

b) Vẽ tia BA.

Trả lời:

a) Vẽ tia AB:

b) Vẽ tia BA:


II.  HAI TIA ĐỐI NHAU

Hoạt động 2 trang 90 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát đồng hồ lúc 6 giờ.

Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc O, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy (Hình 56) thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Trả lời:

Hai tia Ox và Oy có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng.

Tia Ox (hướng lên trên) và tia Oy (hướng xuống dưới) có chiều hướng ngược nhau.


Luyện tập vận dụng 3 trang 90 Toán 6 tập 2 CD

Đọc tên các tia đối nhau ở Hình 58.

Trả lời:

Các tia đối nhau: Ax và Ay; Bx và By; Cx và Cy.


III. HAI TIA TRÙNG NHAU

Hoạt động 3 trang 91 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát đồng hồ lúc 12 giờ.

Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy (Hình 59) thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy: Hai tia Ox và Oy trùng khít lên nhau.


Luyện tập vận dụng 4 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 61.

a) Tia OA trùng với tia nào?

b) Hai tia OB và Bn có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Om và On có đối nhau không? Vì sao?

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Tia OA trùng tia Om.

b) Hai tia OB và Bn không trùng nhau vì không chung gốc.

c) Không, vì chúng không nằm trên cùng một đường thẳng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy: Tia gốc O là: Ox, Oy, OA, OB.


Giải bài 2 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Điểm A thuộc tia BC.

b) Điểm D thuộc tia BC.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Điểm A thuộc tia BC: sai.

b) Điểm D thuộc tia BC: đúng.


Giải bài 3 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hai tia BC và BD trùng nhau.

b) Hai tia OA và CA trùng nhau.

c) Hai tia BA và BD đối nhau.

d) Hai tia BA và CD đối nhau.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: đúng.

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: sai vì DA và CA không có chung gốc.

c) Hai tia BA và BD đối nhau: đúng.

d) Hai tia BA và CD đối nhau: sai vì BA và CD không có chung gốc.


Giải bài 4 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 64.

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B.

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B.

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B.

Bài giải:

Từ hình vẽ ta thấy:

a) Ba tia gốc A: tia AB, tia Ay, tia Ax.

Ba tia gốc B: tia BA, tia By, tia Bx.

b) Hai tia trùng nhau gốc A: tia AB, tia Ay.

Hai tia trùng nhau gốc B: tia BA, tia Bx.

c) Hai tia đối nhau gốc A: tia Ax và tia AB.

Hai tia đối nhau gốc B: tia By và tia BA.


Giải bài 5 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia ⍰ và ⍰.

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia ⍰ và ⍰ đối nhau;

– Hai tia MK và ⍰ trùng nhau;

– Hai tia NK và NM ⍰.

Bài giải:

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia IxIy.

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia KMKN đối nhau.

– Hai tia MK và MN trùng nhau.

– Hai tia NK và NM trùng nhau.


Giải bài 6 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau.

Bài giải:

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau: sai.

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau: sai.

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau: đúng.


Giải bài 7 trang 92 Toán 6 tập 2 CD

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A).

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

Bài giải:

Ta có hình vẽ sau:

a) Ta có: Ax và Ay là hai tia đối nhau mà M thuộc tia Ax, N thuộc tia Ay nên M và N nằm khác phía so với điểm A hay điểm A nằm giữa hai điểm M và N.

Vậy trong ba điểm A, M, N điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía đối với điểm M.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 87 88 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 100 101 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 92 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com