Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 100 Toán 6 tập 2 CTST

Trả lời:

Khi gieo con xúc xắc thì các kết quả xảy ra là số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.


1. Phép thử nghiệm

Hoạt động khám phá 1 trang 100 Toán 6 tập 2 CTST

a) Mỗi đồng xu có hai mặt, một mặt có in giá trị bằng tiền của đồng xu, thường gọi là mặt sấp (S). Mặt còn lại thường được gọi là mặt ngửa (N).

Bạn Hùng tung đồng xu một số lần và ghi lại kết quả vào bảng sau:

Em hãy cho biết:

– Bạn Hùng đã tung đồng xu bao nhiêu lần và kết quả của lần tung thứ nhất và thứ năm?

– Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra khi bạn Hùng tung đồng xu? Đó là các kết quả nào?

b) Trong hộp có 4 lá thăm bằng giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 đến 4. Đến lượt mình, mỗi bạn trong nhóm bốc một lá thăm, xem số rồi trả lại hộp. Kết quả các lần bốc thăm được ghi lại ở bảng sau:

Em hãy cho biết:

– Kết quả của lần bốc thăm thứ 5 và thứ 6?

– Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần bốc thăm? Đó là các kết quả nào?

Hãy thực hiện hoạt động trên và lập bảng ghi lại kết quả thu được.

Trả lời:

a) Dựa vào kết quả ở bảng thứ nhất, ta có:

– Bạn Hùng đã tung đồng xu từ lần thứ nhất đến lần thứ 10 hay bạn Hùng đã tung đồng xu 10 lần.

Kết quả của lần thứ nhất là mặt sấp (S), lần thứ năm là mặt ngửa (N).

– Có 2 kết quả khác nhau có thể xảy ra. Đó là kết quả đồng xu hiện ra mặt sấp hoặc đồng xu hiện ra mặt ngửa.

b) Dựa vào kết quả ở bảng thứ hai, ta có:

– Kết quả lần bốc thăm thứ 5 là số 4 và lần bốc thăm thứ 6 là số 1.

– Có 4 kết quả khác nhau có thể xảy ra. Đó là các kết quả bốc được lá thăm số 1; 2; 3; 4.


Thực hành 1 trang 101 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

Trả lời:

Khi gieo một con xúc xắc 6 mặt thì các kết quả xảy ra là số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc đó có thể là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.


2. Sự kiện

Hoạt động khám phá 2 trang 101 Toán 6 tập 2 CTST

Trong phép thử ở hoạt động khám phá 1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không?

– Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5.

– Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

– Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Trả lời:

Trong phép thử ở câu b, hoạt động 1, các sự kiện có thể xảy ra là:

– Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5

– Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

Do các số từ 1-4 không có số nào chia hết cho 5 nên sự kiện “Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5” không thể xảy ra.


Thực hành 2 trang 102 Toán 6 tập 2 CTST

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

– Số của thẻ lấy ra là số chẵn.

– Số của thẻ lấy ra là số lẻ.

– Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.

– Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Trả lời:

Có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Khi lấy ra một thử từ hộp thì các kết quả có thể xảy ra là tấm thẻ ghi số: 1; 2;  … ; 9.

Khi lấy ra một tấm thẻ từ hộp thì tấm thẻ đó có thể là số chẵn hoặc số lẻ. Các sự kiện:

– Số của thẻ lấy ra là số chẵn: có thể xảy ra.

– Số của thẻ lấy ra là số lẻ: có thể xảy ra.

– Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10: không thể xảy ra. Vì trong 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9, không có tấm thẻ nào ghi số chia hết cho 10.

– Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10: chắc chắn xảy ra.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 102 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Bài giải:

a) Các kết quả có thể xảy ra là: lấy ra 1 bút chì hoặc lấy ra 1 bút bi.

b) Các kết quả có thể xảy ra là: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.


Giải bài 2 trang 102 Toán 6 tập 2 CTST

Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo.

Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Bài giải:

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Giải bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp.

Bài giải:

Khi tung 1 đồng xu hai lần liên tiếp, có thể xảy ra 3 kết quả là:

– Hai lần xuất hiện mặt sấp.

– Hai lần xuất hiện mặt ngửa.

– Một lần xuất hiện mặt sấp, một lần xuất hiện mặt  ngửa.


Giải bài 4 trang 102 Toán 6 tập 2 CTST

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc.

Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Bài giải:

Số chấm xuất hiện ở mỗi mặt của con xúc xắc là: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Khi gieo 2 con xúc xắc cân đối thì:

a) Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” không thể xảy ra.

b) Sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” có thể xảy ra.

c) Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc luôn lớn hơn 1” chắc chắn xảy ra.

d) Sự kiện “Hai mặt xuất hiện cùng số chấm” có thể xảy ra.


Bài trước:

👉 Giải Bài tập cuối chương 8 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 105 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com