Giải bài 1 2 3 4 trang 24 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 24. Biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 24 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


BÀI 24. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Hoạt động 1 trang 23 Toán 7 tập 2 KNTT

Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ.

a) $23 + 8.9$;

b) $3a + 7$;

c) $(3^4 – 5) : 8$;

d) \((\dfrac{3}{x} – {y^2}) + 2\).

Trả lời:

a) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ.

b) Biểu thức chữ vì trong biểu thức chứa chữ.

c) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ.

d) Biểu thức chữ vì trong biểu thức chứa chữ.


Hoạt động 2 trang 23 Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là x (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 3 cm.

Trả lời:

Chiều dài của hình chữ nhật là: $x + 3$ (cm)

Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật đó là:

$2.(x+3+x) = 2.(2x+3) = 4x + 6$ (cm)


Luyện tập trang 23 Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy chỉ ra các biến của mỗi biểu thức đại số sau:

a) 3.x2 – 1;

b) 3a + b.

Trả lời:

a) Biến $x$

b) Biến $a, b$.

Chú ý: Một biểu thức đại số có thể có nhiều biến.


Vận dụng trang 24 Toán 7 tập 2 KNTT

Một người đi ô tô với vận tốc 40 km/h trong x giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc 5 km/h trong y giờ.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được.

b) Tính giá trị của biểu thức trong câu a khi x = 2,5 (giờ) và y = 0,5 (giờ).

Trả lời:

a) Tổng quãng đường người đó đi được là:

$T = 40.x + 5.y$ (km)

b) Thay $x = 2,5$ và $y = 0,5$ vào biểu thức, ta được:

$T = 40.x + 5.y = 40. 2,5 + 5. 0,5 = 102,5$ (km)

Vậy người đó đi được $102,5$ km với $x = 2,5$ giờ và $y = 0,5$ giờ.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 24 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 7.1 trang 24 Toán 7 tập 2 KNTT

Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Nửa tổng của x và y.

b) Tổng của x và y nhân với tích của x và y.

Bài giải:

a) Biểu thức đại số biểu thị nửa tổng của x và y là:

$(x + y) : 2$

b) Biểu thức đại số biểu thị tổng của x và y nhân với tích của x và y là:

$(x+y). x.y$


Giải bài 7.2 trang 24 Toán 7 tập 2 KNTT

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Bài giải:

Diện tích hình thang bằng một nửa tổng hai đáy nhân với chiều cao.

Do đó biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang đó là:

$S = (a+b).h : 2$


Giải bài 7.3 trang 24 Toán 7 tập 2 KNTT

Tính giá trị của biểu thức:

a) $4x + 3$ tại $x = 5,8$;

b) $y^2 – 2y +1$ tại $y = 2$;

c) $(2m+n).(m-n)$ tại $m = 5,4$ và $n = 3,2$.

Bài giải:

a) Thay $x = 5,8$ vào biểu thức, ta được:

$4x + 3 = 4. 5,8 + 3 = 26,2$

b) Thay $y = 2$ vào biểu thức, ta được:

$y^2 – 2y +1 = 2^2 – 2.2 + 1 = 1$

c) Thay $m = 5,4$ và $n = 3,2$ vào biểu thức, ta được:

$(2m+n).(m-n) = (2.5,4 + 3,2) . (5,4 – 3,2) = 30,8$


Giải bài 7.4 trang 24 Toán 7 tập 2 KNTT

Một bác nông dân sử dụng hai chiếc máy bơm để tưới nước cho vườn cây. Máy bơm thứ nhất mỗi giờ bơm được 5 m3 nước. Máy bơm thứ hai mỗi giờ bơm được 3,5 m3 nước.

a) Viết biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy, nếu máy bơm thứ nhất chạy trong x giờ và máy bơm thứ hai chạy trong y giờ.

b) Sử dụng kết quả của câu a, tính lượng nước bơm được của cả hai máy khi x = 2 (giờ), y = 3 (giờ).

Bài giải:

a) Biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy là:

$N = 5.x + 3,5.y$

b) Thay $x = 2$ và $y = 3$ vào biểu thức, ta được:

$N = 5.2 + 3,5 . 3 = 20,5$ (m3)


Bài trước:

👉 Giải bài 33 34 35 36 37 38 trang 21 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 5 6 7 8 9 10 11 trang 30 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 24 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com