Giải bài 17 18 19 20 21 22 trang 16 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 17 18 19 20 21 22 trang 16 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. PHÉP CỘNG SỐ TỰ NHIÊN

Vận dụng 1 trang 15 Toán 6 tập 1 KNTT

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018 (theo Tổng cục Thống kê 10-2019). Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời:

Diện tích gieo trồng vụ Thu Đông của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 giảm 14 500 ha so với năm 2018, nghĩa là diện tích gieo trồng vụ Thu Đông năm 2018 nhiều hơn so với năm 2019, do đó diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Vậy diện tích gieo trồng vụ lúa Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là 727 700 ha.


Hoạt động 1 trang 15 Toán 6 tập 1 KNTT

Cho a = 28 và b = 34.

a) Tính a + b và b + a;

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Trả lời:

a) Ta có: a = 28 và b = 34

Do đó: a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Vì 62 = 62 nên a + b = b + a.


Hoạt động 2 trang 15 Toán 6 tập 1 KNTT

Cho a = 17, b = 21, c = 35.

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

Trả lời:

a) Ta có: a = 17, b = 21, c = 35

Do đó: (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Vì 73 = 73 nên (a + b) + c = a + (b + c).


Luyện tập 1 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí: 117 + 68 + 23.

Trả lời:

Ta có thể tính như sau:

117 + 68 + 23

= 117 + 23 + 68  (tính chất giao hoán)

= (117 + 23) + 68 (tính chất kết hợp)

= 140 + 68

= 208


2. PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN

Luyện tập 2 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính: 865 279 – 45 027

Trả lời:

Vì 865 279 > 45 027 nên phép trừ được thực hiện.

Đặt tính rồi tính:

Vậy: 865 279 – 45 027 = 820 252.


Vận dụng 2 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Giải bài toán mở đầu: Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Tổng số tiền Mai đã mua là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 – 69 000 = 31 000 (đồng)

Vậy Mai được trả lại 31 000 đồng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 17 18 19 20 21 22 trang 16 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1.17 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

a) 63 548 + 19 256;

b) 129 107 – 34 693.

Bài giải:

a) Đặt tính rồi tính:

Vậy 63 548 + 19 256 = 82 804.

b) Đặt tính rồi tính:

Vậy 129 107 – 34 693 = 94 414.


Giải bài 1.18 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Thay “?” bằng số thích hợp:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789.

Bài giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

? + 2 895 = 2 895 + ? = 2 895 + 6 789

Suy ra “?” có giá trị 6 789.


Giải bài 1.19 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 – x = 15

c) x – 56 = 4

Bài giải:

a) 7 + x = 362

⇔ x = 362 – 7

⇔ x = 355

Vậy x = 355.

b) 25 – x = 15

⇔ x = 25 – 15

⇔ x = 10

Vậy x = 10.

c) x – 56 = 4

⇔ x = 56 + 4

⇔ x = 60

Vậy x = 60.


Giải bài 1.20 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

Bài giải:

Do năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019 nên

Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Vậy dân số Việt Nam năm 2020 là 97 338 579 người.


Giải bài 1.21 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Bài giải:

Tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lượt)

Do tổng số khách cả ba nhà ga mà sân bay có thể tiếp nhận mỗi năm khoảng 22 851 200 lượt khách hàng nên

Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

22 851 200 – 10 040 800 = 12 810 400 (lượt)

Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách.


Giải bài 1.22 trang 16 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230;

b) 571 + 216 + 129 + 124.

Bài giải:

Ta có thể tính như sau:

a) 285 + 470 + 115 + 230

= 285 + 115 + 470 + 230 (tính chất giao hoán)

= (285 + 115) + (470 + 230) (tính chất kết hợp)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 + 216 + 129 + 124

= 571 + 129 + 216 + 124 (tính chất giao hoán)

= (571 + 129) + (216 + 124) (tính chất kết hợp)

= 700 + 340

= 1 040


Bài trước:

👉 Giải bài 13 14 15 16 trang 14 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 17 18 19 20 21 22 trang 16 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com