Giải bài 17 18 19 trang 101 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập trang 101 sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 17 18 19 trang 101 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Sau đây là phần Giải bài 17 18 19 trang 101 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 10.17 trang 101 Toán 7 tập 2 KNTT

Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở Hình 10.40.

Bài giải:

Ta có:

• 8 đỉnh: M, N, P, Q, M’, N’, P’, Q’.

• 12 cạnh: MN, MQ, NP, PQ, M’N’, M’Q’, N’P’, P’Q’, MM’, NN’, PP’, QQ’.

• 4 mặt bên: MNN’M’, NPP’N’, PQQ’P’, MQQ’M’.

• 2 mặt đáy: MNPQ, M’NP’Q’.


Giải bài 10.18 trang 101 Toán 7 tập 2 KNTT

Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như Hình 10.41.

a) Tính thể tích cái bánh.

b) Nếu phải làm một chiếc hộp vừa khít cái bánh này thì diện tích vật liệu cần dùng là bao nhiêu (coi mép dán không đáng kể).

Bài giải:

a) Thể tích của cái bánh là thể tích của hình lăng trụ tam giác, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 6 cm và 8 cm.

Thể tích hình lăng trụ là:

\(V = (\frac{1}{2}.6.8).3 = 72 (cm^3)\)

b) Diện tích vật liệu cần dùng là tổng diện tích xung quanh hình lăng trụ + diện tích hai mặt đáy.

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tam giác là:

\(S_{xq} = C_{đáy}.h = (6 + 8 + 10).3 = 72 (cm^2)\)

Diện tích vật liệu cần dùng là:

\(S_{xq} + 2S_{đáy} = 72 + 2.\frac{1}{2}.6.8 = 120 (cm^2)\)


Giải bài 10.19 trang 101 Toán 7 tập 2 KNTT

Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20 m , sâu 1,5 m, bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương rộng 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

Bài giải:

Diện tích mặt đáy ABCD là:

\(S_{đáy} = \frac{(1,8 + 1,2).1,5}{2} = 2,25 (m^2)\)

Thể tích đất phải đào lên (thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A’B’C’D’) là:

\(2,25.20 = 45 (m^3)\)

Vậy thể tích đất phải đào lên là $45 \,m^3$.


Bài trước:

👉 Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 98 99 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 20 21 22 23 24 25 trang 102 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 17 18 19 trang 101 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com