Giải bài 31 32 33 34 35 trang 21 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 20 sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 31 32 33 34 35 trang 21 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Giải bài 1.31 trang 21 Toán 6 tập 1 KNTT

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7.

a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử.

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập hợp A?

Bài giải:

a) A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7 tức là A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 7, đó là các số: 4; 5; 6; 7.

Ta viết tập hợp A bằng hai cách:

– Liệt kê các phần tử: A = {4; 5; 6; 7}

– Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử: A = {n ∈ ℕ | 3 < n ≤ 7}

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số không phải là phần tử của tập hợp A là các số nhỏ hơn hoặc bằng 3 và lớn hơn 7 và các số đó là: 0; 1; 2; 3; 8; 9.

Gọi B là tập hợp các số thỏa mãn yêu cầu câu b).

Vậy ta viết tập hợp B là: B = {0; 1; 2; 3; 8; 9}.


Giải bài 1.32 trang 21 Toán 6 tập 1 KNTT

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn.

d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ.

Bài giải:

a) Một số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số thì các chữ số của số đó phải đạt giá trị nhỏ nhất có thể.

Vì chữ số đầu tiên phải khác 0 nên nên để số nhỏ nhất thì chữ số đầu tiên phải là 1.

Ba chữ số tiếp theo nhỏ nhất là số 0.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000.

b) Một số có bốn chữ số khác nhau là số nhỏ nhất thì:

Chữ số đầu tiên của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 tức là số 1.

Chữ số kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 1 tức là số 0.

Chữ số kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1 tức là số 2.

Chữ số hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 0,1,2 tức là số 3.

Vây số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023.

c) Một số có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn là số nhỏ nhất thì:

Chữ số chẵn đầu tiên của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 là số 2.

Chữ số chẵn kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 2 tức là số 0.

Chữ số chẵn kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 0 và 2 tức là số 4.

Chữ số chẵn hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 0,2,4 tức là số 6.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn: 2046.

d) Một số có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ là số nhỏ nhất thì:

Chữ số lẻ đầu tiên của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 là số 1.

Chữ số lẻ kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 1 tức là số 3.

Chữ số lẻ kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 1 và 3 tức là số 5.

Chữ số lẻ hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 1,3,5 tức là số 7.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357.


Giải bài 1.33 trang 21 Toán 6 tập 1 KNTT

Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,… Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số nào?

Bài giải:

Chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số 0.

Vì 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.


Giải bài 1.34 trang 21 Toán 6 tập 1 KNTT

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Bài giải:

Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:

50 . 30 = 1 500 (kg)

Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:

60 . 40 = 2 400 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả 3 900 kg gạo và ngô.


Giải bài 1.35 trang 21 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số.

Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số.

Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số.

Bài giải:

Số tiền phải trả cho 50 số điện đầu tiên là:

1 678. 50 = 83 900 (đồng)

Số tiền phải trả từ số 51 đến số 100 là:

1 734. 50 = 86 700 (đồng)

Số điện ông dùng từ số 101 đến 115 số là: (115 – 101) : 1 + 1 = 15 (số)

Số tiền phải trả từ số 101 đến 115 là:

2 014. 15 = 30 210 (đồng)

Vậy ông Khánh phải trả số tiền:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng).


Bài trước:

👉 Giải bài 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 trang 24 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 31 32 33 34 35 trang 21 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com