Giải bài 50 51 52 53 trang 27 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 27 sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 50 51 52 53 trang 27 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Giải bài 1.50 trang 27 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính giá trị của biểu thức:

a) 36 – 18:6;

b) 2.32 + 24:6.2;

c) 2.32 – 24:(6.2).

Bài giải:

Ta có:

a) 36 – 18:6 = 36 – 3 = 33;

b) 2.32 + 24:6.2 = 2.9 + 4.2 = 18 + 8 = 26;

c) 2.32 – 24:(6.2) = 2 . 9 – 24 : 12 = 18 – 2 = 16.


Giải bài 1.51 trang 27 Toán 6 tập 1 KNTT

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 33 : 32;

b) 54 : 52;

c) 83.82;

d) 54.53:52.

Bài giải:

Ta có:

a) 33 : 32= 33-2 = 31

b) 54 : 52 = 54-2 =52

c) 83.82 = 83+2 = 85

d) 54.53:52= 54+3-2 = 55


Giải bài 1.52 trang 27 Toán 6 tập 1 KNTT

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 2.c.(a + b)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là: a.b

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2Sday= 2.c.(a + b) + 2.a.b

Khi a = 5cm, b = 4cm, c = 3cm thì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = 2.c.(a + b) + 2.a.b

= 2. 3. (5 + 4) + 2. 5 . 4

= 6.9 + 40 = 54 + 40

= 94 (cm2)

Vậy diện tích của hình hộp chữ nhật là 94 (cm2).


Giải bài 1.53 trang 27 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính:

a) 110 – 72 + 22 : 2;

b) 9 . (82 – 15);

c) 5 . 8 – ( 17 + 8 ) :5;

d) 75 : 3 + 6 . 92.

Bài giải:

Ta có:

a) 110 – 72 + 22:2 = 110 – 49 + 11 = 61 + 11 = 72;

b) 9.(82 – 15) = 9.(64 – 15 ) = 9.49 = 441;

c) 5.8 – (17 + 8):5 = 40 – 25:5 = 40 – 5 = 35;

d) 75:3 + 6.92 = 25 + 6.81 = 25 + 486 = 511.


Bài trước:

👉 Giải bài 46 47 48 49 trang 26 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 54 55 56 57 58 59 trang 28 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 50 51 52 53 trang 27 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com